×
×

Definition af målgruppen for tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter

Målgruppen omfatter børn med: Betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse

Begrebet betydelig: Her menes, at funktionsnedsættelsen har konsekvenser af indgribende karakter i den daglige tilværelse.

Begrebet varig: Betyder at der ikke inden for en overskuelig fremtid vil være udsigt til bedring af de helbredsmæssige forhold, og at der i lang tid frem over vil være behov for at kompensere for følgerne af funktionsnedsættelsen.

Begrebet nedsat funktionsevne: Det er ikke dit barns lidelse i sig selv, der er afgørende for den nedsatte funktionsevne, men derimod følgerne af den nedsatte kropslige funktion. Det handler om at vurdere dit barns funktion i hverdagen sammenlignet med børn uden handicap i tilsvarende alder.

Begrebet fysisk eller psykisk: kan fx være konsekvenserne af en lungelidelse.

Begrebet indgribende: Lidelsen skal være af en sådan karakter, at den har alvorlige følger i den daglige tilværelse.

Begrebet kronisk: Hermed forstås sygdomstilfælde og lignende, som fra det tidspunkt, hvor de opstår, normalt vil vare i flere år. Der lægges i praksis vægt på, om lidelsen forventes at vare barnealderen ud.

Begrebet langvarig: I praksis lægges der vægt på, om lidelsen skønnes at vare et år eller mere. Det er dog ikke udelukket at yde støtte, selv om lidelsen kan forventes at vare mindre end et år og hvor familien i en kortere periode på grund af barnets funktionsnedsættelse er særligt tungt belastet. Det, at et barn er for tidligt født, er dog ikke tilstrækkeligt til at få hjælp efter denne bestemmelse. Der behøver ikke at være tale om en uhelbredelig lidelse.

(Kilde: DUKH - Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet http://www.dukh.dk/)

Det skal bemærkes, at det altid er en individuel vurdering af det enkelte barns sygdom, og at der er tale om et kommunalt skøn.