×
×

Sådan underviser du en elev via en telepresence-robot

Når du som lærer skal have en elev med i undervisningen via en telepresence-robot, er det vigtigt, at du gør dig nogle didaktiske og pædagogiske forberedelser forud for undervisningen. På denne side har vi samlet de vigtigste overvejelser, du skal gøre dig, når du skal tænke i undervisningsdifferentiering i relation til at have en elev med i undervisningen via robot.

Tekniske og funktionelle opmærksomhedspunkter

Robottens funktioner

Det er vigtigt, at du kender telepresence-robottens forskellige funktioner og gør dig forberedelser om, hvordan disse funktioner kan spille ind i undervisningen:

 • Mobilitet
  Via robotten kan eleven se og høre det, som skærmen peger henimod på samme måde som ved almindelig online undervisning. Til forskel fra almindelig online undervisning, kan eleven, via de robottyper der har hjul, dreje robotten og køre frem og tilbage. Det bidrager til at styrke elevens autonomi og oplevelsen af at være til stede i klassen.
 • Ræk hånden op
  Nogle robottyper har en håndsoprækningsfunktion.  På den måde kan eleven byde aktivt ind i undervisningen på lige fod med de øvrige klassekammerater.
 • Internetforbindelse
  En god internetforbindelse er afgørende for at robotten fungerer optimalt. Vores erfaring er, at WIFI-forbindelser kan være ustabile. Derfor anbefaler vi, at man sætter et data-simkort i robotten.   Det giver en bedre dækningen og derfor også en bedre lyd og billedkvalitet. Det betyder også, at hvis robotten har hjul, kan bevæge sig frit og ikke er afhængig af skolens netværk.
 • Brug af øjne
  På nogle robottyper kan man vælge et sæt øjne i stedet for et almindeligt videokald. Der findes flere forskellige sæt øjne, og vi har erfaring med, at nogle elever aktivt benytter øjnene til at kommunikere med læreren i undervisningen. Eksempelvis har en elev aftalt med sin lærer, at hvis eleven logger på med et sæt trætte øjne, er det et udtryk for, at eleven ikke ønsker at være aktiv deltagende i timen, men bare lytter med. Denne aftale/funktion kan give eleven lyst til stadig at være med i timerne, på trods af evt. træthed eller sygdom.

Robottens placering i klasseværelset

Der er to vigtige opmærksomhedspunkter, når det gælder robottens fysiske placering i klassen:

 • Udsyn:
  Det er vigtigt, at robotten placeres med bedst muligt udsyn, så eleven kan se både tavlen og læreren, og ligeledes at læreren er i ”øjenhøjde”, når læreren henvender sig til eleven, samt at lyden går klart igennem. Derfor anbefaler vi, at eleven på robotten bliver placeret ved/på et bord.
 • En del af klassen:
  Det er også vigtigt, at eleven får en ’plads’ med bord og stol ligesom sine kammerater, så han/hun føler sig som værende en del af fællesskabet.

Didaktiske og pædagogiske overvejelser

Forberedelse af undervisning:

Ligesom at al differentieret undervisning kræver planlægning, så kræver det også, at du som lærer planlægger undervisningen til eleven, der er med via robotten.

Her skal du være særligt opmærksom på, hvordan eleven får fat i undervisningsmaterialet. Skal det sendes digitalt eller være tilgængeligt online? Skal forældrene komme forbi skolen en gang om ugen og hente undervisningsmaterialet? Gør det, der fungerer bedst for jer og eleven.

Hvis eleven deltager via robot i et kreativt fag, fx billedkunst, hjemkundskab eller en emneuge, som kræver særlige materialer, skal udlevering af disse også forberedes. Nogle konkrete eksempler på, hvordan eleven kan inddrages i ikke-boglige fag er:

 • Hjemkundskab:
  Her kan eleven have ingredienser derhjemme og lave det samme, som klassen. Eller eleven kan deltage i gruppearbejdet via robotten og være den, der står for at holde styr på opskriften.
 • Billedkunst:
  Eleven kan deltage, hvis eleven har materialerne derhjemme.
 • Udflugter:
  Eleven kan tage med på udflugter - det kræver dog, at der sidder et data-simkort i robotten.

Zonen for nærmeste udvikling

I din tilrettelæggelse af undervisningen, kan du som lærer overveje, om der skal nogle praktiske foranstaltninger til, for at eleven kan modtage viden via robotten. Fx

 • Tavleundervisning:
  Det kan være svært for eleven at se, hvad der skrives på tavlen i klassen. Derfor kan du overveje, om der er mulighed for, at du som lærer skriver i et online-dokument i stedet for på tavlen. På denne måde, har eleven også mulighed for at skrive med hjemmefra i onlinedokumentet.
 • Film:
  Hvis der skal ses en film i klassen, kan linket til filmen sendes direkte til eleven, da det er nemmere at se en film på en anden computer derhjemme end via robotten.
 • Fremlæggelse:
  Giv eleven mulighed for at fremlægge via robotten. Robotten placeres ved kateteret som ved en almindelig fremlæggelse – og en evt. præsentation vil eleven kunne dele hjemmefra via online-dokument.
 • Succes:
  Det er vores erfaring at mange lungesyge børn og unge føler at de ikke kan bidrage med lige så meget, som raske børn. Tænk eventuelt i nogle læringssituationer, hvor eleven via robotten kan få lov til at stråle. Vi har eksempelvis set robotter der har været luciabrud, holdt oplæg for klassen over robotten og klassekammerater, der har bygget forhindringsbaner til robotten.

Faglig feedback

For at eleven får et positivt læringsforløb via robotten, er det vigtigt, at du som lærer tænker lidt kreativt i forholdt til at give fagligt feedback og hjælpe eleven via robotten.

Udfordringen med at give faglig feedback og hjælpe en elev på robot kan opstå, fordi du som lærer ikke kan se, hvad eleven arbejder med via robotten. Andre lærere har gode erfaringer med at bruge et værktøj (fx TeamViewer) hvor man kan få adgang til elevens computerskærm og se, hvad de laver. På samme måde som når du kigger eleven over skulderen og hjælper eleven i klassen, kan du gøre det ved at se, hvad de laver på deres computer. Find en guide til skærmdeling her.

Inklusion

Det er vores erfaring at elever, som deltager via en robot eller andre online undervisningsmiljøer, har en tendens til at være mere passive i undervisningen og byde mindre ind. Det kan der være flere årsager til, fx den fysiske distance, men det kan også være, fordi de ikke ønsker at være til besvær. Vi ved også, at man som lærer i en travl hverdag kan komme til at ”glemme” eller overse barnet på robot. Derfor er det vigtigt, at du som lærer er særligt opmærksom på at inddrage eleven i undervisningen. Fx ved at stille direkte spørgsmål til eleven på robotten og sikre at eleven er med i gruppearbejder, får lov at, læse højt og holde oplæg etc.

Robotten er barnets stedfortræder

Vi har oplevet, hvordan børnene giver robotterne navne, pynter den op til jul, klæder dem ud og deltager i luciaoptog med robot osv. For eleven er robotten ikke blot et hjælpemiddel. De oplever tværtimod, at det er en direkte forlængelse af dem selv. Det betyder også, at børnene kan føle sig afvist, når der glemmes at tænde for robotten ved undervisningsstart, eller hvis læreren ikke henvender sig til og inkluderer eleven i undervisningen. Du kan finde ideer til nye arbejdsgange, der bidrager til at robotten bliver en del af undervisningen her. 

Sociale aspekter

At kunne tage del i det sociale fællesskab i pauserne er lige så betydningsfuldt for eleven, som det faglige i timerne. Dette er særlig vigtig for at sikre elevens mentale trivsel. Derfor er det også for jer som lærerteam vigtigt at tænke robotten ind i de sociale aktiviteter, både i frikvartererne og i aktiviteter uden for skolen.

Det kan i den forbindelse være en god ide at finde en eller to klassekammerater, der kan agere robot-buddy. De kan fx have ansvaret for at løfter robotten ned fra bordet og leger med eleven via robotten i pauserne.

Husk også at indtænke robotten i aktiviteter uden for skolen. Fx kan robotten sagtens være med på skoletur, i SFO eller til børnefødselsdage.

Sidst opdateret: 
Torsdag, februar 24, 2022