Søg Børnelungefonden | Lungeforeningen
×
×

Søg Børnelungefonden

Næste ansøgningsfrist for at søge Børnelungefonden er 1. oktober 2019

Hvilke projekter kan opnå støtte?
Børnelungefonden ønsker at støtte målrettet og klinisk forskning, der kan skabe det nødvendige grundlag for tidlig opsporing, diagnostik, behandling, monitorering og forebyggelse af kritiske børnelungesygdomme i Danmark.

Forskningsuddelingen sigter mod klinisk forskning og sundhedstjenesteforskning, som er forankret i Danmark og har til formål bl.a. at sikre forebyggelse, opsporing, behandling og sammenhængende forløb for børn, som lever med en lungesygdom.

 

Hvem kan søge?
Læger og andre faggrupper inden for sundhedsområdet forudsat, at der er tale om videnskabelig forskning vedr. lungesygdomme hos børn og/eller unge.

 

Hvad kan jeg søge støtte til?
Børnelungefonden har til formål at forebygge og bekæmpe lungesygdomme hos børn og unge gennem bl.a. støtte til forskning. Der kan søges støtte til:

 • Relevante forskningsprojekter
 • Målrettede stipendier til fx forskningsårsstuderende, ph.d. og postdoc
 • Forskningsprofessorat
 • Der kan KUN søges til ét projekt i hver ansøgning (undtagen ph.d., som kan have flere projekter). Man er velkommen til at indsende flere ansøgninger om støtte til forskellige projekter samme år

Vi støtter ikke sammenskrivning af disputatser, udgifter til tryk eller til oversættelsesarbejder. Støtten gives ikke til overhead (indirekte udgifter dvs. til dækning af varme, el, rengøring mv.). Som udgangspunkt gives støtten kun til løn og drift - ikke til større udstyr.

 

Hvornår kan jeg søge?
Deadline for ansøgning til Børnelungefonden er 1. oktober.

Der vil jævnligt være opdateringer vedrørende forskningsaktiviteter på lunge.dk og i Lungeforeningens månedlige nyhedsbrev.

 

Du/dit projekt skal opfylde følgende kriterier for at have de bedste muligheder for at opnå støtte

 • Relevans i forhold til Børnelungefondens formålsparagraf
 • Høj grad af originalitet
 • Høj kvalitet – dvs. en god og klar protokol, specificeret budget osv. (skal vedlægges din ansøgning)
 • Hvis der indgår flere delprojekter, skal der være særskilte budgetter for disse
 • Klinisk forskning eller sundhedstjenesteforskning - også gerne tværfagligt samarbejde
 • Dansk funderet (til gavn for danske lungesyge børn) og gerne involverende flere regioner
 • Det forventede udbytte af projektet står i rimeligt forhold til det ansøgte beløb
 • Det er realistisk at du (eller ansøgergruppen) kan gennemføre forskningsprojektet og publicere resultaterne
 • Du skal være betalende medlem af Lungeforeningen  - meld dig ind her . Når du melder dig ind, får du en mail med et medlemsnummer, som du skal skrive ind i ansøgningsskemaet.
 • Ansøgninger, der inkluderer samarbejde mellem forskellige afdelinger/netværksdannelse, vil have høj prioritet. Samarbejdet skal være beskrevet med roller og ansvar og dokumenteres med accepteret tilsagn fra de involverede parter

Hvordan søger jeg?
Du downloader og udfylder Ansøgningsskema vedr. støtte til forskning og indsender det til Børnelungefonden:

 • Et eksemplar sendes som pdf fil elektronisk til Børnelungefonden på e-mail blf@lunge.dk inklusiv evt. bilag (skal sendes som en samlet pdf fil). Skriv ”Støtte til børnelungeforskning” i emnefeltet
 • Et eksemplar inkl. bilag sendes i papirform pr. post mærket ”Støtte til børnelungeforskning” til:

Børnelungefonden
Forskningsudvalget
c/o Lungeforeningen
Strandboulevarden 49, B-8
2100 København Ø


Her kan du finde Vejledning til ansøgningsskema 


Hvornår kan jeg forvente svar?
Ansøgere får svar i december 2020/januar 2021.


Hvem bedømmer din ansøgning?
Forskningsudvalget under Børnelungefondens bestyrelse bedømmer ansøgninger om støtte til forskning. Udvalget indstiller til bestyrelsen, som træffer endelig beslutning om uddelingerne. 


Forskningsudvalget er sammensat af:
Søren Pedersen (formand), professor, dr. med
Susanne Halken (medlem af Børnelungefondens bestyrelse), overlæge, professor, dr. med
Klaus Bønnelykke, professor, overlæge, ph.d.
Josefine Gradman, overlæge, ph.d.
Frederik Buchvald, overlæge, ph.d.
Helle Timm, professor, leder af palliationsgruppen REHPA
Sune Rubak, overlæge, lektor, ph.d.
 
Kontakt
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Matilde Rømer 38 76 00 31 eller på blf@lunge.dk 
 
Opfølgning på bevillinger
Modtager du en bevilling fra Børnelungefonden, skal du hvert år inden 1. oktober indsende en statusrapport og -regnskab til fonden, så vi kan følge med i dit projekt. Når projektet slutter, skal du sende en endelig rapport og regnskab.
Dit regnskabet skal følge denne skabelon: Regnskabsskabelon Børnelungefonden
Din rapport skal følge denne skabelon: Rapporteringsskabelon Børnelungefonden
 

Støttede projekter i 2018
Den 23. marts 2018 blev velgørenhedsløbet Team Rynkeby Skoleløbet afholdt for andet år i træk, og 70 % af de indsamlede 7 mio. kr. er blevet uddelt til forskning til gavn for danske børnelunger. Målet er at understøtte ny forskning til bedre diagnostik, behandling og forebyggelse af kritiske lungesygdomme hos børn i Danmark.

Se projekterne der modtog støtte i 2018 her

Støttede projekter i 2017
I 2017 kunne Børnelungefonden for første gang uddele 6 mio. kr. til forskning i lungesygdom på baggrund af en væsentlig donation fra Team Rynkeby Fondens indsamling ved Team Rynkeby Skoleløbet i 2017.

Se projekterne der modtog støtte i 2017 her