×
×

Retningslinjer for samvær med børn og unge

Retningslinjer for samvær med børn og unge

Vi har her understående sat retningslinjer op, så du som frivillig ikke er i tvivl om hvad du skal læne dig op ad, når du er involveret i aktiviteter med børn.

1. Kommunikation/Signaler

a. Du skal som frivillig tilstræbe en inkluderende kommunikationsform.
b. Du skal som frivillig være opmærksom på at være klar og entydig i din kommunikation.
c. Du skal som frivillig være opmærksom på og lydhør overfor de signaler børn/unge udsender.
d. Gør det til en vane at snakke sammen efter hver aktivitet – for at forebygge misforståelser.

 
2. Underretningspligt

a. Du har som frivillig pligt til at reagere hvis du oplever eller har mistanke om overgreb finder sted.
b. Loven om social service siger at du har pligt til at underrette kommunen, hvis du får kendskab til, at et barn eller en ung er udsat for vanrøgt, vold eller mishandling fra forældre eller anden opdragers side.
    Frivillige i Lungeforeningen der har kontakt med børn og unge i sociale aktiviteter er i denne sammenhæng at sammenligne med ”anden opdrager”.


3. Tavshedspligt

a. Du er som frivillig underlagt tavshedspligt. Du må ikke videregive private eller personlige oplysninger om børnene, de unge og/eller deres familier som du måtte komme i besiddelse af under aktiviteterne til uvedkommende.


3. Fysisk omgang/Kropssprog

a. Vær opmærksom på at knus og anden fysisk berøring kan tolkes forskelligt.
b. Tilstræb at diskuter indbyrdes hvad der er acceptabel fysisk kontakt i den enkelte aktivitet.


4. Privatisering

a. Du skal som frivillig undgå at udlevere privat telefonnummer, adresse eller e-mail til barnet eller den unge.
b. Hvis der er grund til, at du som frivillig udveksler privat telefonnummer, adresse eller e-mail til barnet eller den unge, skal du have tilladelse til dette fra forældre eller værge.

 

5. Brug af billeder

a. Der skal altid indhentes fotosamtykke fra forældre eller værge før et barn eller ung afbildes på fotos til brug i lokalforeningen, netværket eller Lungeforeningen.


6. Konfliktsituationer

a. I tilfælde af konfliktsituationer skal disse altid søges løst med barnet og den frivilliges medvirken ved hjælp af pædagogiske midler og metoder.
b. Som frivillig skal du altid underrette og beskrive konflikten for forældre eller værge i objektive konstruktive termer.


7. Antal frivillige

a. Der bør altid tilstræbes at være to frivillige til udførelsen af aktiviteter, der involverer børn og unge.


8. Inddragelse af forældre/værge

a.Tilstræb at planlæg aktiviteter hvor forældre eller værge kan involveres i større eller mindre omfang.