×
×

NOx og andre skadelige gasser og partikler

NOx og andre skadelige gasser og partikler

Den forurenede luft består af NOX og en række andre forskellige partikler, gasser og kemiske forbindelser.

De stammer fra afbrænding af fossile brændstoffer som kul, olie og naturgas, fra trafikken og fra fx brændeovne.

De stoffer som findes i luftforureningen er bl.a.:

  • Partikler
  • Kvælstofoxider (NOx- NO og NO2 )
  • Ozon (O3)
  • Svovldioxid (SO2)
  • Tjærestoffer (PAH – Polycykliske Aromatiske Hydrocarboner)
  • Flygtige organiske forbindelser (VOC – Volatile Organic Compounds)
  • Kulmonoxid (CO- ikke at forveksle med CO2)

Her får du en forklaring på NOX og de andre skadelige partikler.

Kvælstofoxider NOX (NO og NO2)
Kvælstofoxider (NOx) består primært af gasserne NO og NO2.

NO2 er sundhedsskadelig, og dannes ud fra bl.a. NO.

Forureningen med NOx stammer især fra trafikken og kraftværker.

I byerne stammer NOx især fra dieselbiler.

De tungere dieselkøretøjer har SCR-katalysatorer, der fjerner NOx, men disse katalysatorer findes ikke til personbiler.

Desværre øger mange partikelfiltre til dieselbiler forureningen med NO2, idet der dannes NO2, når partiklerne fjernes.

Flere steder i København har man målt overskridelse af grænseværdierne for NOx.

NOx medfører nedsat lungefunktion og kan øge risikoen for infektioner i lungerne.

Ozon (O3)
Ozon er en uundværlig del af ozonlaget i atmosfæren, men tæt på er det en giftig gasart, som giver luftvejsproblemer.

Ozon dannes, ved hjælp af solens stråling, som danner kvælstofoxider og organiske gasser.

Hovedparten af de organiske gasser stammer fra industrier og trafik, og en mindre del er af naturlig oprindelse.

Den ozon, vi kan måle i Danmark, stammer især fra andre lande.

Ozon medvirker til dannelsen af det sundhedsskadelige NO2.

Ved reaktion med NO fra bilernes udstødningsgas dannes NO2.

De største koncentrationer af ozon findes i sommerhalvåret i perioder med varmt og solrigt vejr.

Svovldioxid (SO2)
Svovldioxid (SO2) er en gas, som bl.a. dannes ved afbrænding af fossilt brændstof fra bl.a. kraftværker.

SO2 bidrager til partikelforureningen og kan give anledning til luftvejsproblemer.

Der er derfor fastsat grænseværdier for, hvor meget svovldioxid, der må være i luften.

I løbet af de sidste 20 år er svovldioxid-koncentrationen faldet pga. mindre svovl i benzin og diesel og bedre røgrensning.

Tjærestoffer (PAH)
PAH (Polycykliske aromatiske polycarboner) stammer især fra ufuldstændig forbrænding i motorer og fra brændeovne.

Også cigaretter indeholder mange tjærestoffer.

PAH findes både på gasform og som partikler, idet de især bindes til sodpartikler.

Betegnelsen PAH dækker over en række stoffer, hvoraf mange mistænkes for at være hormonforstyrrende og kræftfremkaldende.

Flygtige organiske forbindelser (VOC)
Volatile Organic Compounds (VOC) er en samlet betegnelse for en række flygtige organiske forbindelser.

Flere VOC’er har en negativ sundhedseffekt. Et eksempel på en VOC er benzen, som optages via lungerne og derfra optages i blodet og ophobes i fedtvæv og knogler.

Benzen er et mutagent stof, som skader vores arveanlæg.

VOC medvirker desuden til dannelse af det sundhedsskadelige ozon.

VOC stammer især fra ufuldstændig forbrænding af benzin og diesel fra både person- og lastbiler.

Udledningen af VOC er faldet i de senere år, da flere og flere biler har katalysatorer, som omdanner hovedparten af VOC til CO2 og vand.

Kulmonooxid (CO – ikke at forveksle med CO2)
Kulmonooxid er en meget giftig gasart, som især stammer fra ufuldstændig forbrænding i trafikken.

Den kan forhindre ilten i at blive transporteret rundt i kroppen.

CO er specielt et problem i byerne, hvor det stammer fra ufuldstændig forbrænding i benzin og dieselmotorer.