×
×

Trygfonden giver penge til projekt om lindrende behandling

I Danmark dør ca. 5.900 mennesker hvert år af KOL eller en sygdom relateret til KOL, men undersøgelser viser, at KOL-patienter i forsvindende lille grad modtager et palliativt (lindrende) tilbud i løbet af deres sygdomsforløb. Dette til trods for, at de lever med svære symptomer som åndenød og angst, at deres sygdomsforløb ofte er præget af gentagne akutte forværringer, og at de oplever tiltagende forringet livskvalitet. Sygdomsforløbet for KOL-patienter er ofte præget mange hospitalsindlæggelser men det er svært at definere, hvornår KOL-patienter er terminale. Der er dermed mange udfordringer forbundet med at tilbyde palliativ indsats til KOL-patienter.

Lungeforeningen har i samarbejde med Palliativt Videncenter (PAVI) igangsat et projekt, der har til formål at generere ny viden om KOL-patienters sygdomsforløb og deres behov for sundhedsydelser. Dette sker ved at undersøge KOL-patienters forbrug af sundhedsydelser via danske sundhedsregistre og ved at interviewe patienterne om deres egne erfaringer med at leve med sygdommen.

Finansieret af Trygfonden
Seniorprojektleder Nicolai Kirkegaard, Lungeforeningen, har sammen med centerchef Helle Timm, Palliativt Videncenter, og overlæge, dr. med. Peter Lange, professor ved Institut for Folkesundhedsvidenskab ved Københavns Universitet, modtaget 876.000 kr. fra TrygFonden til en kortlægning af KOL-patienters sygdomsforløb i de sidste år og måneder frem mod livets afslutning.

Denne viden skal være med til at på sigt at udvikle et tilbud om rehabilitering og palliation, som tilgodeser denne gruppe af patienter. 320.000 danskere skønnes at lide af KOL (Kronisk Obstruktiv Lungelidelse), som i dag er den tredjehyppigste dødsårsag i Danmark. Det er en fremadskridende sygdom, som er stærkt invaliderende og angstfremkaldende. Med mere viden vil det være muligt at forbedre behandling og lindring hos denne patientgruppe.

Læs mere om projektet Palliation (lindrende indsats) her