×
×

Kommunal sagsbehandling

Retssikkerhed

Alle borgere har ret til at få råd og vejledning fra kommunen.

Hvis du har spørgsmål eller er i tvivl om, hvor og hvordan du kan få hjælp til et problem, eller du har behov for rådgivning i forbindelse med den hjælp, du allerede modtager fra kommunen, kan du altid henvende dig i din kommune og bede om råd og vejledning.

Kommunen har pligt til at give dig råd og vejledning. Hvis du er i tvivl om, hvor du skal henvende dig, kan du få megen information på kommunens hjemmeside eller ringe og spørge på kommunens hovedtelefonnummer.

Du kan også henvende dig i ”Modtagelsen”/”Borgerservice” i kommunen, som så kan hjælpe dig videre til den rigtige rådgivning.

Kommunerne har pligt til at vejlede dig, både om hvilke andre afdelinger, som vil kunne hjælpe dig i kommunen, men også om der er andre steder udenfor kommunen, hvor de er mere specialiserede, som kan give dig råd og vejledning.

Kommunen skal også vejlede dig om, hvor du kan få f.eks. retshjælp, eller de kan henvise dig til frivillige organisationer eller foreninger.

 

Kommunen ser sagen som en helhed

Kommunen er borgerens indgang til råd og vejledning. Kommunen skal vejlede dig i forhold til tidlig helhedsorienteret hjælp og skal være opmærksom på, om du har brug for anden hjælp, end den du har søgt om.

Det betyder, at kommunen skal sikre, at du får den hjælp, der skal til, for at du kan klare dig bedst muligt med den sygdom, som du har. Hvis du sandsynligvis har behov for hjælp i en længere tid, skal kommunen tidligst muligt i forløbet tilrettelægge en hjælp ud fra en samlet vurdering af din situation og dine forventede behov på længere sigt.

 

Opholdskommune

Opholdskommunen har pligt til at yde hjælp. Hvis du midlertidigt opholder dig udenfor din opholdskommune, har du ret til personlig og praktisk hjælp, der hvor du opholder dig, hvis du plejer at modtage dette i din sædvanlige opholdskommune. Det kan f.eks. være, hvis du er i sommerhus.Borgeren medinddrages i sagsbehandlingen


Oplysninger

Kommunen har ansvaret for, at din sag er tilstrækkeligt oplyst til, at der kan træffes en afgørelse. Kommunen vil bede dig medvirke til at fremskaffe nødvendige oplysninger for, at sagen kan afgøres. Det vil typisk være, at du bliver undersøgt hos lægen, eller at du deltager i f.eks. arbejdsprøvning.

Kommunen vil bede dig om samtykke til, at de kan indhente oplysninger fra andre instanser. Der må kun indhentes oplysninger, som er relevante for behandling af din konkrete ansøgning.


Tidsramme

Kommunen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt, så du hurtigt ved, om du har ret til hjælp, og hvilken hjælp du kan få. Den enkelte kommune fastsætter tidsrammer for, hvor hurtigt en sag skal være behandlet - det er typisk ca. fire uger. Du kan få dette oplyst i din kommune. Hvis fristen ikke overholdes, skal du skriftligt have at vide, hvornår du kan forvente at din sag afgøres.


Partshøring

Når der skal træffes en afgørelse, har du ret til at vide, hvilke oplysninger der ligger til grund for behandlingen af din sag. Det kan man få at vide, når du er part i sagen, og du har derfor ret til partshøring. Det betyder, at du har mulighed for at komme med dine bemærkninger til de oplysninger, der bliver brugt til at træffe afgørelse i din sag. Du skal partshøres, inden der træffes afgørelse.


Aktindsigt

Du har også ret til aktindsigt i din sag. Du kan få en kopi af journalen og af de dokumenter, som ligger i sagen. Du kan bede om at få en kopi af sagens akter. Nogle kommuner skriver journalen i samarbejde med dig, så du altid ved, hvad der bliver noteret. Ved at have aktindsigt kan du følge med i behandlingen af din sag. Retten til aktindsigt vedrører kun det, som har med dig selv at gøre. Du kan ikke få aktindsigt i din ægtefælles sag, medmindre der er givet skriftligt samtykke,

Som regel skal en anmodning om aktindsigt være imødekommet inden for 10 dage, ellers skal du have at vide, hvornår du kan forvente at få akterne.


Afgørelser

Alle afgørelser skal være begrundede. Det er især vigtigt, hvis man får afslag på det, som man har søgt om.
Begrundelsen skal fortælle, hvad man har lagt vægt på i afgørelsen og henvise til de regler, som er blevet anvendt.


Klageregler

Når kommunen træffer en afgørelse, skal de begrunde afgørelsen og også vejlede dig i, hvem du kan klage til, og de har også pligt til at hjælpe dig med at formulere en klage.

Du behøver ikke klage skriftligt, det kan også være mundtligt. Kommunen har pligt til at vejlede dig i, hvordan du kan klage.

Få hjælp og rådgivning i Lungeforeningens rådgivning