Handicapparkeringsskilt og støtte til transport | Lungeforeningen
×
×

Støtte til transport

Støtte til transport
Printer-friendly version

Med en kronisk lungesygdom kan det blive nødvendigt med hjælp til transport.

Som udgangspunkt skal du selv betale for transport til og fra læge og sygehus

I visse tilfælde kan du dog få støtte til transport.


Transportudgifter

Du kan få transportudgifter betalt, hvis du:

 • bor mere end 50 km fra sygehuset
 • hvis dit helbred ud fra en lægefaglig vurdering forhindrer, at du bruger offentlige transportmidler
 • er deldøgnpatient eller midlertidigt hjemsendt fra hospitalet


Kører du selv til og fra hospitalet, som ligger mere end 50 km væk fra din bopæl, kan du få refunderet et beløb, der svarer til prisen på billigste, offentlige transport, hvis prisen er mere end 60 kroner.

Hvis du som led i frit sygehusvalg, har valgt et hospital, som ligger langt væk, skal du selv betale.

Der er forskellige former for patientstøtte i de forskellige regioner.

Spørg på dit hospital, hvordan reglerne er for dig.

Skal du have transport til speciallæge eller praktiserende læge, skal du søge i din kommune om at få beløbet refunderet.


Støtte til bil

For at kunne få støtte til invalidebil, skal din funktionsnedsættelse være så høj, at du er afhængig af en bil for at:

 • færdes
 • opnå eller fastholde et arbejde
 • gennemføre en uddannelse


Reglen for at få hjælp til bil er:

 • at du ikke er i stand til at benytte offentlige transportmidler

eller

 • at dit samlede kørselsbehov ikke kan klares med andre ordninger fx handicapkørsel eller andre særlige kommunale ordninger.


Du kan søge om invalidebil i din kommune, som behandler din ansøgning.

Kommunen indhenter lægelige og sociale oplysninger og vurderer dit kørselsbehov.

Vær opmærksom på, at du skal søge kommunen om at få støtte til en invalidebil, inden den bliver købt.

Du kan søge om støtte til følgende udgifter:

 • anskaffelse af bilen
 • særlig indretning af bilen
 • betaling af vægtafgift
 • afgift efter brændstofforbrug


Støtten ydes som et rentefrit lån indenfor en ramme af kr. 160.000 kr.

Køber du en bil, der er dyrere, skal du selv dække resten af prisen på bilen.

Dine økonomiske forhold har betydning for, hvor stor en del af lånet, som du skal tilbagebetale.

Din økonomi har ikke betydning for, om du kan få støtte til køb af bil eller for lånets størrelse. Støtten er skattefri.

Normalt kan man ikke udskifte bilen, førend der er gået seks år.

I forbindelse med udskiftning af invalidebil skal kommunen tage stilling til, om du fortsat opfylder betingelserne for bevilling af invalidebil.

 

Ansøgning

Du skal søge i din kommune om invalidebil.

Det er kommunen der afgør, om du kan få støtte til at købe en bil.

 

Parkeringskort til handicappede

DH (Danske Handicaporganisationer) udsteder parkeringskort til biler.

Et handicapparkeringsskort kan udstedes til:

 • Personer, der opfylder betingelserne for at få støtte til køb af bil i henhold til servicelovens bestemmelser.
 • Personer, der af et regionalt trafikselskab er godkendt til at deltage i den individuelle handicapkørsel for svært bevægelseshæmmede – f.eks. Movias handicapkørsel.
 • Personer med stærkt reduceret gangdistance, varig nedsættelse af funktionsevnen eller lignende helbredsmæssige forhold, der i væsentlig grad forringer eller vanskeliggør 1) evnen til at færdes. 2) muligheden for at opnå eller fastholde et arbejde, eller 3) muligheden for at gennemføre en uddannelse

Læs mere og hent ansøgningsskema til handicapparkeringskort her

 

Skattefradrag og transport

Hvis du på grund af nedsat funktionsevne eller kronisk sygdom

har særlige udgifter til transport eller befordring mellem bopæl og arbejdsplads, kan du fratrække:

 • normal befordringsudgift i det omfang den overstiger 2.000 kr. samt
 • den del af den faktiske befordringsudgift, der overstiger normal befordringsudgift i det pågældende tilfælde


Du behøver ikke at have tilladelse til invalidebil for at anvende reglen.

Er det besluttet, at du på grund af invaliditet eller kronisk sygdom har særlige udgifter til befordring mellem bopæl og arbejdsplads, kan du regne dit befordringsfradrag ud efter reglerne i LL § 9 D. → link til befordringsfradrag

I sygdomstilfælde er det en betingelse, at sygdommen er kronisk.

Der skal være tale om en uhelbredelig eller en langvarig sygdom, der gør det nødvendigt at have en dyrere transportform.

Det er ikke en forudsætning, at der er tale om transport mellem din sædvanlige bopæl og arbejdspladsen.

Der kan f.eks. også gives fradrag for udgifter til transport mellem sommerhus og arbejdsplads.

Det er en forudsætning for fradraget, at der er særlige udgifter til transport.

Udgifterne skal også være nødvendige for at sikre indkomstens erhvervelse.

Fradragsretten ses som en udvidelse af reglen om fradrag for udgifter ved transport mellem bopæl og arbejdsplads.

Der er principielt tale om fradrag for udgifter ved privat benyttelse af bil.

Henvend dig til SKAT, hvis du mener, du er berettiget til at opgøre befordringsfradrag efter reglerne i LL § 9 D

 

Har du spørgsmål?

Kontakt Lungeforenings rådgivning

Sundhedsfaglig redaktør/-er: 
Susanne Kitaj, socialrådgiver og rådgiver i Lungeforeningen
Kategori: