×
×

Støtte til transport

Støtte til transport

Med en kronisk lungesygdom kan det blive nødvendigt med hjælp til transport.

Som udgangspunkt skal du selv betale for transport til og fra læge og sygehus

I visse tilfælde kan du dog få støtte til transport.


Transportudgifter til sygehus

Du kan få transportudgifter betalt, hvis du:

  • bor mere end 50 km fra sygehuset
  • hvis dit helbred ud fra en lægefaglig vurdering forhindrer, at du bruger offentlige transportmidler
  • er deldøgnpatient eller midlertidigt hjemsendt fra hospitalet


Kører du selv til og fra hospitalet, som ligger mere end 50 km væk fra din bopæl, kan du få refunderet et beløb, der svarer til prisen på billigste, offentlige transport, hvis prisen er mere end 60 kroner.

Hvis du som led i frit sygehusvalg, har valgt et hospital, som ligger langt væk, skal du selv betale.

Der er forskellige former for patientstøtte i de forskellige regioner.

Spørg på dit hospital, hvordan reglerne er for dig.

Skal du have transport til speciallæge eller praktiserende læge, skal du søge i din kommune om at få beløbet refunderet.


Støtte til køb af invalidebil - trivselsbil

Bilstøtte bevilges efter serviceloven. Der bliver lavet en vurdering af din funktionsevne. Der er særligt fokus på din gangdistance. Det vil sige, hvor langt kan du gå med og uden hjælpemidler før du får smerter eller bliver voldsomt udmattet, og videre gang derfor er umuligt for dig.

Du kan søge om invalidebil i din kommune, som behandler din ansøgning.

Kommunen indhenter lægelige og sociale oplysninger og vurderer dit kørselsbehov.

Vær opmærksom på, at du skal søge kommunen om at få støtte til en invalidebil, inden den bliver købt.

Du kan søge om støtte til følgende udgifter:

  • anskaffelse af bilen
  • særlig indretning af bilen
  • betaling af vægtafgift
  • afgift efter brændstofforbrug


Støtten ydes som et rentefrit lån indenfor en ramme af kr. 187.000 kr.

Din økonomi har ikke betydning for, om du kan få støtte til køb af bil eller for lånets størrelse. Støtten er skattefri.

I forbindelse med udskiftning af invalidebil skal kommunen tage stilling til, om du fortsat opfylder betingelserne for bevilling af invalidebil. Det er væsentligt mere vanskeligt, når man ikke arbejder, at få bevilget invalidebil, i så fald vil det ofte være en ansøgning om en trivselsbil.

 

Ansøgning

Du skal søge i din kommune om invalidebil.

Det er kommunen der afgør, om du kan få støtte til at købe en bil.

 

Flexhandicap

Flexhandicap er et tilbud til bevægelseshæmmede, som ikke kan benytte den almindelige kollektive trafik.

For at få denne mulighed skal du henvende dig i din kommune, som visiterer dig til ordningen

 

Flex patient

Flex patient er en kørselsordning for borgere, der skal til behandling eller undersøgelse på sygehuset, og som ikke kan benytte kollektiv trafik. Det er regionens ansatte, der visiterer og bestiller turene.

 

Skattefradrag og transport

Hvis du på grund af nedsat funktionsevne eller kronisk sygdom har særlige udgifter til transport eller befordring mellem bopæl og arbejdsplads, kan du fratrække:

  • normal befordringsudgift i det omfang den overstiger 2.000 kr. samt
  • den del af den faktiske befordringsudgift, der overstiger normal befordringsudgift i det pågældende tilfælde


Du behøver ikke at have tilladelse til invalidebil for at anvende reglen.

Er det besluttet, at du på grund af invaliditet eller kronisk sygdom har særlige udgifter til befordring mellem bopæl og arbejdsplads, kan du regne dit befordringsfradrag ud efter reglerne i LL § 9 D.

Se mere om befordringsfradrag her

I sygdomstilfælde er det en betingelse, at sygdommen er kronisk.

Der skal være tale om en uhelbredelig eller en langvarig sygdom, der gør det nødvendigt at have en dyrere transportform.

Det er ikke en forudsætning, at der er tale om transport mellem din sædvanlige bopæl og arbejdspladsen.

Der kan f.eks. også gives fradrag for udgifter til transport mellem sommerhus og arbejdsplads.

Det er en forudsætning for fradraget, at der er særlige udgifter til transport.

Udgifterne skal også være nødvendige for at sikre indkomstens erhvervelse.

Fradragsretten ses som en udvidelse af reglen om fradrag for udgifter ved transport mellem bopæl og arbejdsplads.

Der er principielt tale om fradrag for udgifter ved privat benyttelse af bil.

Henvend dig til SKAT, hvis du mener, du er berettiget til at opgøre befordringsfradrag efter reglerne i LL § 9 D

 

Har du spørgsmål?

Kontakt Lungeforenings rådgivning

Sundhedsfaglig redaktør: 
Susanne Kitaj, socialrådgiver og rådgiver i Lungeforeningen