×
×

Sygedagpenge

Sygedagpenge

Du har ret til at få sygedagpenge, hvis du på grund af sygdom er helt eller delvist uarbejdsdygtig.

Sygedagpenge kan udbetales enten af din arbejdsgiver eller af kommunen. Både privat ansatte og offentligt ansatte har ret til sygedagpenge.
 

Hvor meget kan du få i sygedagpenge?

Sygedagpengene udgør højest 4.005 kr. pr. uge og højest 108,24 kr. pr. time.

 

Sygedagpenge fra din arbejdsgiver

Når du som lønmodtager er syg, er det arbejdsgiveren og/eller kommunen, der udbetaler sygedagpengene. Du skal melde dig syg til din arbejdsgiver hurtigst muligt. Med mindre der er fastsat noget andet i et personalecirkulære, skal sygemeldingen ske telefonisk og senest to timer efter, at du skulle være mødt på arbejde. Hvis du melder dig syg for sent, har du ikke ret til sygedagpenge.

Din arbejdsgiver udbetaler sygedagpenge til dig i 30 dage fra 1. fraværsdag, hvis du bliver syg. For at få sygedagpenge fra din arbejdsgiver skal du have været ansat uafbrudt i de seneste otte uger og have arbejdet mindst 74 timer, førend du sygemeldte dig. Kommunen udbetaler sygedagpenge til dig, hvis du har været ansat hos en arbejdsgiver de seneste 13 uger, og har arbejdet mindst 120 timer i denne periode.

Hvis arbejdsgiveren har udbetalt sygedagpenge, og du skal have sygedagpenge fra kommunen, skal du anmelde din sygdom til kommunen senest en uge efter, at udbetalingen fra arbejdsgiveren er ophørt. Det sker ved, at din arbejdsgiver afgiver oplysninger i NemRefusion, hvorefter du modtager et brev, som du skal udfylde og aflevere til kommunen.

 

Kommunen udbetaler sygedagpenge til dig, hvis du:

  • har været i arbejde uafbrudt i de seneste 26 uger, før du blev syg, og i den periode har været beskæftiget i mindst 240 timer samt ikke har ret til sygedagpenge fra arbejdsgiveren for samme periode og ansættelse.
  • ville have været berettiget til arbejdsløshedsdagpenge, hvis du ikke var blevet uarbejdsdygtighed på grund af sygdom.

 

Sygedagpenge og fleksjob

Du kan også få sygedagpenge, hvis du er ansat i fleksjob. Senest efter fire ugers sygdom, skal din arbejdsgiver indkalde dig til en samtale. Samtalen omhandler, om I sammen kan finde en løsning på, hvordan du i en eller anden grad kan arbejde. Hvis din sygdom er langvarig, er der måske mulighed for at starte op på nedsat tid eller med arbejdsopgaver, der bliver tilpasset dine behov.

Ved samtalen kan du og din arbejdsgiver udfylde en mulighedserklæring.

 

Mulighedserklæring

En mulighedserklæring er en attest, der laves mellem dig og din arbejdsgiver og lægen, Den skal udfyldes af dig og din arbejdsgiver for at skabe klarhed over, hvilke arbejdsopgaver du evt. kan løse på trods af din sygdom.

Du skal møde op til denne samtale og være med til at udfylde mulighedserklæringen. Hvis din sygdom forhindrer, at du kan møde frem, har du pligt til at medvirke i en telefonsamtale, hvor erklæringen bliver udfyldt. Hvis du ikke deltager i samtalen, bortfalder din ret til sygedagpenge fra din arbejdsgiver fra og med den dag, hvor du skulle deltage i samtalen, og til og med den dag samtalen gennemføres.

Når du og din arbejdsgiver har udfyldt side et i mulighedserklæringen, skal du tage erklæringen med op til din læge, som på side to giver sin lægefaglige vurdering. Bagefter skal du aflevere mulighedserklæringen til din arbejdsgiver efter aftale.

Mulighedserklæringen bruges især ved længere fravær, men arbejdsgiver kan når som helst bede om en mulighedserklæring. Formålet med denne samtale er at sikre, at du hurtigst muligt kan komme tilbage på arbejde eventuelt med skånehensyn.

 

Varighed

Udbetalingen af sygedagpenge ophører den dag, du er arbejdsdygtig igen, også selv om du ikke raskmelder dig.

Hvis du er syg i længere tid, så vil kommunen inden udløbet af 22 ugers sygemelding tage stilling til, om sygedagpengeperioden kan forlænges.

Sygedagpengeperioden kan forlænges, hvis du falder ind under en eller flere af de syv regler, som giver ret til forlænget sygedagpengeperiode:

  1. Hvis det er sandsynligt, at du kan revalideres til beskæftigelse, hvor du igen kan klare dig uden hjælp fra kommunen. Revalidering kan være omskoling, optræning inden for dit arbejdsområde eller en boglig uddannelse.
  2. Hvis det er nødvendigt med en afklarende indsats –fx noget mere afklaring af dit helbred– for at klarlægge hvor meget, som du kan arbejde med dit sygdomsforløb. Hvis du falder ind under denne bestemmelse kan forlængelse være op til 69 uger.
  3. Hvis du er under eller venter på lægebehandling. Forlængelsen kan være op til 134 uger, hvis den lægelige vurdering er, at du vil blive arbejdsdygtig inden for perioden. Ventetid på behandling på sygehuse tæller ikke med i de 134 uger.
  4. Hvis kommunen vurderer, at din sag skal behandles i rehabiliteringsteamet med henblik på, at kommunen hurtigst muligt kan træffe afgørelse om ressourceforløb, fleksjob eller førtidspension. Sygedagpengeperioden forlænges, indtil kommunen har truffet afgørelse.
  5. Hvis du lider af en livstruende, alvorlig sygdom. Forlængelsen har ingen tidsbegrænsning.
  6. Hvis der er rejst sag om en arbejdsskadeerstatning. Sygedagpengeperioden forlænges, indtil Arbejdsskadestyrelsen er nået frem til en afgørelse.
  7. Hvis kommunen har modtaget en ansøgning om førtidspension på det foreliggende grundlag (efter pensionslovens § 17, stk. 2). Sygedagpengeperioden forlænges, indtil kommunen har truffet denne afgørelse.

Når forlængelsen af sygedagpengene udløber, skal kommunen igen vurdere, om der er nye muligheder for forlængelse. Der er muligt at få forlænget sygedagpengeperioden igen, hvis du lever op til én af de øvrige forlængelsesregler.

Efter fem måneders sygemelding fortsætter sygedagpengene ikke længere automatisk.

På det tidspunkt vil kommunen vurdere om sygedagpengeperioden kan forlænges efter de regler, som er nævnt ovenfor, eller om dine sygedagpenge skal ophøre, og du i stedet skal overgå til et job afklarings forløb.

Hvis du skal overgå til job afklarings forløb, så vil du ikke modtage sygedagpenge, men en ydelse, som er lavere og svarer til kontanthjælp. Ydelsen vil du få uafhængig af formue og ægtefælles eller samlevers indkomst. 

 

Jobafklaringsforløb

I et jobafklaringsforløb vil du tilbydes en individuelt og helhedsorienteret indsats, som tager udgangspunkt i din situation og dine behov.

Hvis du har været syg mere end 5 måneder, og dine sygedagpenge ikke kan forlænges, overgår du til et jobafklaringsforløb. Her vil du uden tidsbegrænsning modtage en ydelse på kontanthjælpsniveau, som er uafhængig af både ægtefælles og samlevers indkomst og formue.

Et jobafklaringsforløb minder i høj grad om de ressourceforløb.

Målet med forløbene er, at en tværfaglig og sammenhængende indsats på sigt skal hjælpe dig i arbejde igen ud fra dine forudsætninger.

Kommunen vil løbende følge op på, hvordan det går, så du hurtigst muligt kan klare dig selv igen.

Senest to år efter at du  er startet i et jobafklaringsforløb, skal kommunen mere systematisk vurdere den arbejdsevne og mulighed for at komme tilbage i arbejde.

Målet er at støtte dig i at du kan forsørge dig selv.

 

Delvist uarbejdsdygtig

Hvis du er delvis uarbejdsdygtighed, kan du få nedsat sygedagpenge.

Det er en betingelse, at lægen skønner, at du kun kan arbejde delvist, eller at du er delvist fraværende på grund af, at du skal til ambulante behandlinger.

Som lønmodtager skal du være fraværende fra arbejdet i mindst fire timer om ugen.

  

§ 56-aftale kan være en løsning for lungepatienter

Når du har en kronisk sygdom, kan du have større fravær pga. din sygdom.

Lungesygdomme giver ofte forøget sygefravær, og det kan være en god løsning at få en § 56-aftale.

Du skal henvende dig i dit lokale jobcenter for at få lavet aftalen, som skal godkendes af din kommune og din arbejdsgiver.

Din sygdom skal medføre øget sygdomsfravær på mindst 10 dage årligt. Du kan kun benytte aftalen, når du bliver syg af den sygdom, som du har fået bevilget ordningen til.

En § 56-aftale betyder, at både private og offentlige arbejdsgivere fritages for at betale sygedagpenge fra første sygedag, når du er sygemeldt på grund af din lungesygdom.

Ordningen kan også anvendes, når du går til ambulant behandling for din sygdom. Det er dog en forudsætning, at dit fravær er på minimum fire timer om ugen (inklusiv transporttid).

Muligheden for at bevare dit arbejde er styrket ved denne ordning.

Aftalen skal indgås med din arbejdsgiver og godkendes af din kommune.

§ 56-aftalen gælder for to år, hvorefter det skal tages op til vurdering, om aftalen skal fortsætte.


MERE INFO
Få hjælp af Lungeforeningens rådgivere
 

Sundhedsfaglig redaktør: 
Elisabeth Jochimsen, socialrådgiver og Susanne Kitaj, socialrådgiver og rådgiver i Lungeforeningen