×
×

Om materialet

Materialets målgruppe

Materialet henvender sig til skoler, elever og forældre, som ønsker at benytte sig af en telepresence-robot i situationer, hvor eleven oplever et højt skolefravær på grund af kronisk/langvarig (somatisk) sygdom. Det kan bl.a. være elever som oplever:

  • Fuldtidsfravær i længere perioder
  • Enkeltvise, men hyppige fraværsdage fx på grund af hyppige infektioner eller hospitalskontroller
  • Dage med behov for delvis fravær på grund af udtrætning og manglende overskud, som betyder at barnet ofte har behov for flere pauser og ekstra hviletid.

Materialet er udviklet på baggrund af erfaringer med brug af telepresence-robotter primært i forbindelse med elever i grundskolen. Dog har vi også gode erfaringer med brug af telepresence-robotter for børn i børnehavealderen, såvel som for unge på videregående uddannelser.

Læs eksempelvis om Ea, som har fået mulighed for at gennemføre sin ungdomsuddannelse med en telepresence-robot.

Materialet kan også benyttes i forbindelse med elever, som har skolefravær på grund af psykiske udfordringer eller skolevægring, men det i disse sammenhænge er det vigtigt at skole, PPR og andre aktører er opmærksomme på, at der sandsynligvis vil være brug for yderligere indsats for at hjælpe eleven tilbage i skole.

Sådan kan materialet bruges

Materialet kan bruges både som inspiration til, hvordan I kan bruge en telepresence-robot såvel som en komplet manual til, hvordan I fra start til slut kommer godt i gang med at bruge en telepresence-robot i undervisningssammenhæng.

Guides, vejledninger og anbefalinger i materialet bygger på erfaringer vi gjorde os i projektet ’Robotter i klasseværelset’, hvor vi benyttede telepresence-robotten af mærket Fable Connect. Vi har dog i materialet taget højde for, at der findes forskellige typer telepresence-robotter, som passer til forskellige behov. Derfor har vi i videst muligt omfang gjort materialet neutralt både i forhold til robottype, såvel som i forhold til det enkelte barns diagnose.

Sådan er materialet udviklet

Implementeringsmaterialet er udviklet på baggrund erfaringer indhentet fra elever, forældre og lærere under projektet ’Robotter i klasseværelset’ i perioden august 2020-juni 2022.

Materialet er udviklet gennem en brugerdrevet iterativ proces, idet det har været et centralt mål i projektet, at materialet skulle udvikles med udgangspunkt i de konkrete ønsker og behov, som lærere, elever og forældre oplevede i forbindelse med at bruge en telepresence-robot.

Dataindsamling

Dataindsamlingen er sket med afsæt i kvalitative metoder og baserer sig på:

  • Evaluering af pilotafprøvningsfase, hvor det blev afprøvet hvordan hvilke behov, de forskellige typer af telepresence-robotter og deres funktioner imødekom elevens faglige og sociale behov. Evalueringen blev gennemført på baggrund af kvalitative, semistrukturerede interviews med de deltagende familier.
  • Introsamtaler med inkluderede familier med udgangspunkt i en semistruktureret interviewguide med fokus på hvordan elevens skolegang er påvirket af at eleven har en lungesygdom herunder fraværsbillede, påvirkning af fagligt udbytte og sociale trivsel, samarbejde med skolen samt forventninger til brugen af en telepresence-robot. I de fleste tilfælde blev introsamtalerne gennemført med elevens forælder.
  • Månedlige faste statussamtaler med de deltagende familier med udgangspunkt i en fast semistruktureret interviewguide med temaerne fraværsbillede siden sidst, brug af robotten, samarbejde med skolen, robottens funktioner, fagligt og socialt udbytte, fordele og ulemper ved at benytte en telepresence-robot samt behov for støtte og hjælp. Statussamtalerne er blevet gennemført enten med barnets forælder alene eller med eleven og forælder sammen.
  • Semistrukturerede kvalitative interviews med lærere og pædagoger
  • Øvrigt data i form af mails, telefonsamtaler, feltnoter mv. 

Udvikling af materiale

Materialet er efterfølgende udviklet på baggrund af analyse af det indsamlede data. Elever, forældre og lærere har været inddraget løbende i udviklingsprocessen, hvor de har afprøvet og valideret materialet. Vi har bl.a. afholdt fokusgrupper, hvor vi har testet materialet af såvel som individuelle samtaler med udvalgte brugere.