×
×

Rapporter og undersøgelser

Rapporter og undersøgelser, Lungeforeningen

Her på siden finder du en række rapporter, som er udarbejdet af Lungeforeningen på baggrund af kvalitative analyser.

God læselyst

 1. Palliativ indsats til KOL-patienter
 2. Fra ensomhed til livsmod gennem virtuelle fællesskaber
 3. Pårørende til KOL-patienter
 4. Sygdomshåndtering i hverdagen
 5. Det usikre liv med IPF - Idiopatisk Lungefibrose
 6. Få hjælp til rygestop - rygestopaktiviteter for socialt udsatte og/eller psykisk sårbare
 7. Kunne jeg få lov at være med til barnedåben – en kortlægning af IPF-patienters forløb fra første symptomer til diagnosen
 8. Styrkelse af mentalt overskud hos forældre med lungesyge børn i en tid med Covid-19
 9. SAFEHOUSE Erfaringer fra digital understøttelse af COVID-19 risikogrupper
 10. Familiedage - opsamlingsnotat og erfaringer i forbindelse med 'Familiedage' for lungesyge børn og deres familier
 11. Projekt - Robotter i klasseværelset 

1. Palliativ indsats til KOL-patienter

 • Kvantitativt registerstudie, der sammenligner sygdomsforløbet for KOL og lungekræft i de sidste tre leveår
 • 10 kvalitative interviews med mennesker i GOLD-gruppe C-D (svær til meget svær KOL) om deres erfaringer med sygdomsforløbet og palliative behov.

Download rapporten "Palliativ indsats til KOL-patienter"


2. Fra ensomhed til livsmod gennem virtuelle fællesskaber

Mennesker i GOLD-gruppe C-D (svær-meget svær KOL)

 • 14 kvalitative interviews med fokus på socialt liv, sociale relationer, støttebehov i forskellige hverdagssituationer, brug af internet og sociale medier
 • Cultural probe med 19 deltagere, som svarede på spørgsmål og skrev dagbog via mail hen over en uge. Fokus på socialt liv og sociale medier.

Unge med sjældne lungesygdomme og svær astma

 • 9 kvalitative interviews med fokus på sociale relationer, hverdagen, sygdomsoplevelse- og forståelse, støttebehov samt brug af sociale medier
 • Cultural probe med 9 deltagere over de sociale medier snapchat, facebook, facebook messenger, instagram. Fokus var hvordan de bruger de sociale medier i deres sociale liv med vennerne.

På baggrund af projektet er der blevet udviklet forskellige redskaber til lungepatienter, som du kan finde under Hjælp til din hverdag

Download rapporten "Fra ensomhed til livsmod gennem virtuelle fælleskaber" (PDF)
Download bilag "Bilag_Fra ensomhed til livsmod gennem virtuelle fælleskaber" (PDF)


3. Pårørende til KOL-patienter

Formål: at undersøge, hvordan patientens handlekraft kan øges gennem den pårørende.

 • 8 kvalitative interviews med samboende partnere til mennesker med KOL i GOLD gruppe B-D (moderat til meget svær KOL)

Download rapporten "Pårørendes rolle i KOL-patienters hverdag og sygdomsforløb" (PDF)


4. Sygdomshåndtering i hverdagen

Formål: at skabe ny viden om, hvilke behov for støtte fra en telemedicinsk løsning, som findes hos mennesker med KOL i forskellige sværhedsgrader, og hvordan en telemedicinsk løsning kan designes og målrettes borgere med KOL. Der er gennemført tre kvalitative undersøgelser i projektet:

 • Sygdomsforløb og støttebehov hos borgere i GOLD gruppe C-D (svær til meget svær KOL)
 • Sygdomsforløb og støttebehov hos borgere i GOLD gruppe A-B (mild – moderat KOL)
 • Muligheder og barrierer i kontakten med sundhedssystemet

Undersøgelsen omfatter en fokusgruppe med sundhedsfaglige fra Forebyggelsescentre, hjemmepleje i Københavns kommune, samt hospital + 3 kvalitative interviews med praktiserende læger i Københavns Kommune.

Download rapporten "Sygdomshåndtering i hverdagen" (PDF)


5. Det usikre liv med IPF - Idiopatisk Lungefibrose

Formål: at gennemføre en antropologisk undersøgelse af IPF-patienters sygdomsforløb og hverdag.

 • 8 kvalitative interviews med fokus på sygdommens betydning for hverdagslivet, sygdomsforståelse, vidensbehov og – søgning, kontakt til sundhedssystemet samt støttebehov i hverdagen fra patientforeninger og fra sundhedssystemet,
 • De 8 interviews er med IPF-patienter med varierende typer af sygdomsforløb (aggressive vs. længerevarende forløb).

Download rapporten "Det usikre liv med IPF - IPF-patienters sygdomsforløb og hverdag" (PDF)


6. Få hjælp til rygestop - rygestopaktiviteter for socialt udsatte og psykisk sårbare

Formål: at fremme røgfrihed blandt de mest socialt udsatte borgere og hermed at fremme lighed i sundhed.

Projektet har har strakt sig over to runder med rygestopforløb på 13 væresteder i Københavns Kommune. Rapporten indeholder erfaringsopsamling, koncept og guide til dig, der ønsker at tilbyde rygestopforløb for socialt udsatte og psykisk sårbare borgere.

Projektet er gennemført i samarbejde med Københavns Kommune, Røgfrit København, Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed, Region Hovedstaden, Kræftens Bekæmpelse og COWI.

Download rapporten "Få hjælp til rygestop - rygestopaktiviteter for socialt udsatte og/eller psykisk sårbare" (PDF)
Download guiden "Sådan kommer du i gang med rygestopforløb for socialt udsatte" (PDF)

Læs mere om projektet Få hjælp til rygestop - rygestopaktiviteter for socialt udsatte og psykisk sårbare


7. Kunne jeg få lov at være med til barnedåben - en kortlægning af IPF-patienters forløb fra første symptomer til diagnose

Formål: at kortlægge IPF-patienters forløb fra første symptomer til diagnose. 

Lungeforeningens undersøgelse baserer sig på i alt 30 kvalitative interviews fordelt på:

 • 21 interviews med IPF-patienter
 • 3 interviews med pårørende til mennesker med IPF
 • 6 interviews med læger og sygeplejersker ansat på de tre IPF-specialistcentre

Rapporten er udkommet i 2019.

Download rapporten "Kunne jeg få lov at være med til barnedåben – en kortlægning af IPF-patienters forløb fra første symptomer til diagnose" (PDF)

Download bilag "Bilag 1-5 Kunne jeg få lov til at være med til barnedåben - en kortlægning af IPF-patienters forløb fra første symptomer til diagnose" (PDF)


8. Styrkelse af mentalt overskud hos forældre med lungesyge børn i en tid med Covid-19

Rapporten er udkommet i 2020.

Download rapporten Styrkelse af mentalt overskud hos forældre med lungesyge børn i en tid med Covid-19


9. SAFEHOUSE Erfaringer fra digital understøttelse af COVID-19 risiko-gruppe

Rapporten er udkommer i 2022

Download rapporten SAFEHOUSE Erfaringer fra digital understøttelse af COVID-19 risiko-grupper 


10. Familiedage - opsamlingsnotat og erfaringer i forbindelse med 'Familiedage' for lungesyge børn og deres familier

Formål: Lungeforeningen og Videncenter for Rehabilitering og Palliation (REHPA) har samarbejdet om at afholde forløbet ’Familiedage’ for familier med lungesyge børn. Forløbet fandt sted i uge 42, 2021 og blev afholdt på REHPAs forskningsklinik.  

Samarbejdet og opholdet havde til formål at:

 • Tilbyde familierne et ophold, hvor de i REHPAs rammer fik nye redskaber, ressourcer og netværk til at mestre hverdagen med et lungesygt barn.
 • Undersøge hvorvidt et samarbejde mellem Lungeforeningen og REHPA om et ophold i REHPAs rammer er meningsfyldt for familierne. 
 • Samle læringspunkter med perspektiv på et muligt fremtidigt forskningsmæssigt samarbejde mellem Lungeforeningen og REHPA.

Download Opsamlingsnotat og erfaringer i forbindelse med 'Familiedage' for lungesyge børn og deres familier


11. Projekt - Robotter i klasseværelset evalueringsrapport 

I projektet undersøgte vi, om man ved telepresencerobotter kan hjælpe børn med kronisk lungesygdom ud af deres isolation og ind i skolens faglige og sociale fællesskaber. 

 • 37 børn og unge modtog en telepresence robot 
 • Børnene var 5-20 år med en gennemsnitsalder på 12 år
 • Projektetteamet afholdt faste månedlige statussamtaler med de deltagende familier med udgangspunkt i en fast semistruktureret interviewguide

Download Evalueringsrapport på projektet 'Robotter i klasseværelset'