×
×

Vedtægter

Vedtægter i Lungeforeningen

1. NAVN OG BAGGRUND

1.1 Foreningens navn er Lungeforeningen.

1.2 Foreningens binavne er Danmarks Lungeforening og Lungeforeningen Boserup Minde - LungePatient.dk.

1.3 Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

1.4 Lungeforeningen er en sammenslutning af Danmarks Lungeforening (stiftet i 1901) og LungePatient.dk (stiftet i 1903). Lungeforeningen viderefører de hidtidige foreningers og afdelingers aktivitet og fortsætter i alle deres rettigheder og forpligtelser.

1.5 Vision:

Det nyfødte barns første selvstændige handling er at trække vejret.

Og når vi en dag holder op, markerer det livets afslutning. Derfor skal vi passe på de lunger, der sætter os i stand til at trække vejret. Vi skal forebygge, at lungerne bliver syge. Vi skal hjælpe alle dem, hvis lunger, der alligevel er blevet det. Og vi skal forbedre mulighederne for, at de kan blive helbredt igen. Lungeforeningens vision er et samfund, hvor flere har sundere lunger – livet igennem.

 

2. FORMÅL

2.1 Lungeforeningens formål er at:

 • Udbrede kendskabet til lunge- og luftvejssygdommene gennem oplysninger om årsager og behandling.
 • Støtte, de som har lunge- og luftvejssygdomme og varetage interesser for alle med lunge- og luftvejssygdomme.
 • Forebygge at lunger og luftveje bliver syge.
 • Forestå eller støtte uddannelse, udvikling og forskning.
 • Fremme internationalt samarbejde.
 • Øge befolkningens og myndighedernes engagement i og støtte til arbejdet for mennesker med lunge- og luftvejssygdomme og forebyggelse af lunge- og luftvejssygdomme. 

2.2 Formålet søges opnået gennem blandt andet:

 • Et aktivt foreningsliv, lokalt og på landsplan med udgangspunkt i videndeling og engagerende oplevelser i et socialt samvær.
 • Informations-, undervisnings- og foredragsvirksomhed.
 • Kommunikation med medlemmerne, herunder en hjemmeside, der tjener til information og som debatforum samt inspiration for medlemmerne og øvrige interessenter.
 • At påvirke myndigheder og øvrige interessenter med henblik på at skabe øget fokus på lunger og luftveje.
 • Virke for forskning og udvikling af forebyggelse, behandling og rehabilitering.
 • Udvikle netværk for personer med lunge- og luftvejssygdomme og deres pårørende.

 

3. MEDLEMMER

3.1. Enhver person, virksomhed, institution eller lignende, som kan tilslutte sig foreningens formål, kan optages som medlem af foreningen.  

3.2 Medlemmer betaler et årligt kontingent, som bestyrelsen fastsætter. Kontingentet kan fastsættes forskelligt for forskellige medlemskategorier. Ændringer varsles medlemmerne med minimum én måned.

3.3 Medlemmer, der modarbejder foreningens interesser, kan ekskluderes ved beslutning i bestyrelsen med 2/3 flertal. Bestyrelsens afgørelse er endelig. 

3.4 Udmeldelse kan ske ved meddelelse til foreningen elektronisk eller med almindelig post.

 

4. LOKALAFDELINGER

4.1 Det er målsætningen, at Lungeforeningen har én lokalafdeling i hver kommune. Lokalafdelingen arbejder for at fremme foreningens formål lokalt.

4.2 Med bestyrelsens tilslutning kan en afdeling omfatte flere kommuner eller, hvor forholdene taler herfor, kan der være flere lokalafdelinger i en kommune.

4.3 Bestyrelsen godkender en standard lokalafdelingsvedtægt, der skal være gældende for alle lokalafdelinger, og bestyrelsen fastlægger rammerne for lokalafdelingernes virke, aktiviteter og økonomi.

4.4 Hver lokalafdeling ledes af en bestyrelse på mindst 3 medlemmer, der vælges efter regler fastsat i lokalafdelingens vedtægter.

 

5. GENERALFORSAMLING

5.1 Generalforsamlingen er Lungeforeningens højeste myndighed.

5.2 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af 2. kvartal.

5.3 Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen eller mindst 1/3 af afdelingerne eller mindst 1/3 af medlemmerne skriftligt fremsætter begrundet ønske herom. Ekstraordinær generalforsamling skal være indkaldt senest 14 dage og være afholdt senest 2 måneder efter, at ønske herom er fremsat.

5.4 Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen elektronisk eller med almindelig post til medlemmerne samt annoncering på hjemmesiden med mindst 4 ugers varsel. I indkaldelsen skal angives, hvilke sager der skal behandles på generalforsamlingen. Såfremt forslag til vedtægtsændringer skal behandles på generalforsamlingen, skal forslagets væsentligste indhold angives i indkaldelsen.

5.5 Emner, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal meddeles skriftligt til bestyrelsen senest 14 dage efter indkaldelsens udsendelse. Deltagelse i generalforsamlingen kræver betalt kontingent og skriftlig tilmelding elektronisk eller med almindelig post senest 5 hverdage før generalforsamlingen.

5.6 Dirigenten leder generalforsamlingen og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde, stemmeafgivningen og dennes resultat.

5.7 Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år
 3. Forelæggelse af årsrapport til godkendelse
 4. Indkomne forslag fra bestyrelse, afdelinger eller medlemmer
 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen
 6. Valg af statsautoriseret revisor
 7. Eventuelt

5.8 De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres ved simpelt flertal, medmindre vedtægterne foreskriver andet. Hvert medlem har en stemme. Medlemmer, der deltager i generalforsamlingen, kan repræsentere ét andet medlem i henhold til skriftlig fuldmagt.

5.9 De beslutninger, som tages på generalforsamlingen, føres til referat. Referatet underskrives af dirigenten.

5.10 Bestyrelsen kan beslutte, at der som supplement til fysisk fremmøde på generalforsamlingen gives adgang til, at medlemmer kan deltage elektronisk uden at være fysisk til stede og herunder deltage i afstemninger og valg, eller at generalforsamlinger afvikles udelukkende elektronisk.

 

6. BESTYRELSE

6.1 Bestyrelsen, som til enhver tid bør være sammensat således, at den har komplementære kompetencer, der modsvarer foreningens behov og udvikling, sammensættes som følger:

6.1.1 Medlemmerne vælger 6 medlemmer til bestyrelsen for 2 år, således at der hvert år vælges 3 medlemmer til bestyrelsen.

6.1.2 To medlemmer udpeges af Dansk Lungemedicinsk Selskab for 2 år. Det ene medlem skal så vidt muligt repræsentere Foreningen af Yngre Lungemedicinere.

6.1.3 Et medlem udpeges af Fagligt Selskab for Lunge- og Allergisygeplejersker for 2 år.

6.1.4 Bestyrelsen bør, jf. pkt. 6.1, være i besiddelse af komplementære kompetencer, der er relevante for foreningens virke og udvikling. Det kan for eksempel være inden for økonomi, forskning, organisationsudvikling, politisk interessevaretagelse, markedsføring, fundraising, sygdomsbehandling og drift af virksomhed. Bestyrelsen kan med henblik på at supplere bestyrelsens komplementære kompetencer udpege indtil 2 medlemmer til bestyrelsen (med stemmeret), der efter bestyrelsens skøn har særlige kompetencer til gavn for bestyrelsens arbejde, for to år ad gangen.

6.1.5 Bestyrelsesmedlemmer kan genvælges henholdsvis genudpeges.

6.1.6 På det første bestyrelsesmøde efter den ordinære generalforsamling vælger bestyrelsen en formand og en næstformand.

 

7. BESTYRELSENS VIRKSOMHED

7.1.1 Bestyrelsen forestår den overordnede strategiske ledelse af Lungeforeningen.

7.1.2 Bestyrelsen vælger på det første bestyrelsesmøde efter den ordinære generalforsamling en formand og næstformand.

7.1.3 Bestyrelsen ansætter en direktion, der forestår den daglige ledelse.

7.2 Bestyrelsen holder mindst 4 møder om året, og formanden skal sørge for, at bestyrelsen holder møde, når dette er nødvendigt. Formanden skal indkalde bestyrelsen, når et medlem af bestyrelsen, direktionen eller revisor fremsætter begæring herom.

7.3 Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer deltager i mødet.

7.4 Direktionen deltager i bestyrelsens møder uden stemmeret.

7.5 Bestyrelsen træffer beslutning ved simpelt stemmeflertal, medmindre andet er anført i disse vedtægter. Formandens stemme er i tilfælde af stemmelighed afgørende.

7.6 Der udarbejdes et referat af bestyrelsesmøderne. Et bestyrelsesmedlem, der ikke er enig i bestyrelsens beslutninger, har ret til at få dette noteret i referatet. Samme ret har direktionen.

7.7 Bestyrelsen skal ved en forretningsorden træffe nærmere bestemmelser om udførelsen af sit hverv.

7.8 Næstformanden træder i formandens fravær i enhver henseende i formandens sted.

7.9 Et bestyrelsesmedlem eller direktionen må ikke deltage i behandlingen af spørgsmål om aftaler mellem foreningen og den pågældende selv, eller søgsmål mod den pågældende selv, eller om aftaler mellem foreningen og tredjemand, hvis den pågældende deri har en væsentlig interesse, der kan være stridende mod foreningens.

7.10 Bestyrelsen kan meddele prokura (fuldmagt).

7.11 Bestyrelsen skal tage stilling til, om foreningens midler til enhver tid er forsvarlige i forhold til foreningens aktiviteter. Bestyrelsen kan i denne forbindelse træffe aftale om optagelse af lån i anerkendte penge- eller realkreditinstitutter. Bestyrelsen skal påse, at bogføringen og formueforvaltningen kontrolleres på en efter foreningens forhold tilfredsstillende måde.

 

8. TEGNING OG HÆFTELSE

8.1 Foreningen tegnes af bestyrelsens formand eller næstformand i forening med en direktør, eller i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer, eller af hele bestyrelsen.

8.2 For foreningens forpligtelser hæfter alene foreningens formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen hæftelse for de for foreningen påhvilende forpligtelser.

 

9. ÅRSRAPPORT

9.1 Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

9.2 Inden 5 måneder efter hvert regnskabsårs udløb udarbejder bestyrelsen og direktionen i overensstemmelse med lovgivningens og vedtægternes regler herom en årsrapport bestående af en ledelsesberetning, et årsregnskab med resultatopgørelse, balance og noter.       

9.3 Bestemmelserne i årsregnskabsloven finder anvendelse med de fravigelser og til­pasninger, der er en følge af foreningens status som forening.

 

10. REVISION

10.1 Den i pkt. 9.2 nævnte årsrapport skal revideres af foreningens revisor, der skal være statsautoriseret.

10.2 Den af revisor reviderede og af bestyrelsen underskrevne årsrapport forelægges på den ordinære generalforsamling til godkendelse.

 

11. ÆNDRING AF VEDTÆGTER OG OPLØSNING

11.1 Forslag om ændringer af foreningens vedtægter eller om foreningens opløsning kan kun behandles, når forslag herom er optaget på dagsorden for en generalforsamling, og skal for at få gyldighed vedtages af generalforsamlingen med mindst 2/3 flertal af de tilstedeværende medlemmer.

11.2 Opløsning sker efter selskabslovens regler om likvidation, og et eventuelt overskud udloddes af likvidator efter generalforsamlingens indstilling til en anden forening, fond, stiftelse, institution mv., som er hjemmehørende her i landet eller et andet EU/EØS-land og har et almenvelgørende eller på anden måde almennyttigt formål, som nævnt i punkt 2.

 


Således vedtaget på den ordinære generalforsamling den 23. september 2021.