×
×

Retningslinjer for samarbejde

Samarbejde med erhvervslivet

Lungeforeningen er som privat sygdomsbekæmpende organisation og patientforening, som er afhængig af indsamlede midler i form af kontingenter, bidrag, gaver, arv og sponsorater.

Erhvervslivet er en vigtig medspiller i foreningens arbejde med at samle penge ind til forskning, støtte til mennesker med en alvorlig lungesygdom og udbrede kendskabet til, at lungesygdomme i vid udstrækning kan forebygges, opspores tidligere og behandles bedre. Målet er at opbygge solide og langsigtede relationer med erhvervslivet, der bygger på gensidig loyalitet og respekt til gavn for de involverede parter – og til gavn for lungesagen.

Formålet med Lungeforeningens retningslinjer er at sikre en ramme for samspillet med erhvervslivet, så det foregår i et åbent og troværdigt forum, hvor uafhængighedsforholdet mellem parterne fastholdes.

Betingelser og kriterier for udelukkelse

Lungeforeningen kan kun samarbejde med erhvervslivet, hvis foreningen bevarer fuld kontrol over indholdet i begivenheder, kampagner og tryksager m.v. Der skal altid foreligge skriftlige aftaler mellem forening og samarbejdspartner.

Vi arbejder kun sammen med organisationer, der overholder national lovgivning og internationale konventioner om menneskerettigheder, arbejdstageres rettigheder, miljø og børnearbejde m.v. Et hvert samarbejde vurderes grundigt for at sikre at disse forhold er i orden.

Derudover gælder følgende sektorspecifikke kriterier for udelukkelse i Lungeforeningen:

  • Vi samarbejder ikke med erhvervssektorer, hvis produkter, aktiviteter eller tjenesteydelser er uforenelige med Lungeforeningens værdier, fx våbenproducenter, finansiering af terrorisme eller lign. Udelukkelseskriterierne gælder også datter- eller moderselskaber, der virker inden for disse sektorer.
  • Vi samarbejder ikke med tobaksindustrien eller organisationer, der fremstiller, har til hovedformål at fremme handel med tobaksvarer eller modtager økonomisk støtte fra tobaksindustrien.
  • Vores navn må ikke benyttes i forbindelse med sundhedsanprisninger af enkelte produkter. Det omfatter også kosttilskud og helsekostprodukter, som kategoriseres som fødevarer.
  • Vi indgår ikke samarbejde med medicinalindustrien om aktiviteter, der direkte omhandler specifikke produkter.

Støtteformer

Vi arbejder med følgende støtteformer:

1.   Gaver og bidrag uden tilknyttede betingelser 
Lungeforeningen kan modtage kontante pengebeløb eller varer og tjenesteydelser. Donationer gives ofte uden begrænsninger eller i forventning om, at giveren kun i ringe grad synliggøres eller har gavn af donationen. Hvis der forventes særlig anerkendelse, skal det på forhånd aftales og nedfældes i samarbejdsaftalen.

2.   Sponsorater
Et sponsorat er en formaliseret aftale, hvor begge parter forpligter sig i et gensidigt fordelagtigt samarbejde. Det er afgørende, at aftalen indebærer en væsentlig økonomisk fordel for Lungeforeningen.

Vilkårene for sponsoratet nedfældes i aftalen, som underskrives af en person, der er bemyndiget til at forpligte Lungeforeningen i henhold til vedtægter og procedurer. Aftalen bør som minimum indeholde bestemmelser om hver af parternes forpligtelser:

  • Vilkår for brug af foreningens navn og logo
  • Sponsoratets størrelse, herunder omfanget af varer eller tjenesteydelser
  • Detaljer om økonomiske fordele for Lungeforeningen og eventuelle forpligtelser, som Lungeforeningen påtager sig til gengæld
  • Hvordan Lungeforeningen anerkender støtten
  • Aktiviteter og godkendelsesprocedure for PR, reklame- og salgskampagner, hvis sponsoratet omfatter markedsføring i medierne
  • Opsigelsesvilkår

Den sponsorerende organisation kan ikke medtage associerede selskaber og/eller datterselskaber i aftalen, medmindre de overholder de almindelige retningslinjer, der er indeholdt i dette dokument.

3.  Anerkendelse 
Anerkendelse foreligger, når Lungeforeningens navn eller logo er nært forbundet med samarbejdspartnerens navn, produkt eller tjenesteydelse.
Aftalen skal som minimum indeholde samme bestemmelser som ovenfor under sponsorat og skal underskrives af en person, der er bemyndiget til at forpligte Lungeforeningen i henhold til vedtægter og procedurer.

I tilfælde hvor Lungeforeningen tillader brug af foreningens logo på et produkt, gælder følgende:

Alle anbefalinger, der tilskrives Lungeforeningen, skal være aftalt med Lungeforeningen og være i overensstemmelse med foreningens sundhedsfaglige politik. Lungeforeningens logo må ikke benyttes isoleret til anerkendelse af samarbejdspartnerens produkter eller tjenesteydelser, men bruges i forbindelse med aktiviteter, der har et bredere sigte i form af forskning, rådgivning eller oplysning indenfor kroniske lungesygdomme.

Åbenhed

Lungeforeningen oplyser på forespørgsler fra offentligheden og i sin årsberetning, hvilke virksomheder, der har støttet foreningen.

Du kan læse mere om samarbejder og projekter her.