COVID-19 vaccination: Få svar på de mest stillede spørgsmål | Lungeforeningen
×
×

COVID-19 vaccination: Få svar på de mest stillede spørgsmål

Printer-friendly version

Udrulningen af COVID-19 vaccinationen er i fuld gang i Danmark, og vi ved, at mange af Lungeforeningens medlemmer ser frem til at blive vaccineret efter et helt år i nærmest totalt isolation. Her får du svar på de mest stillede spørgsmål om vaccinen. 

Lungeforeningen får i øjeblikket en del henvendelser i rådgivningen, og vi er meget opmærksomme på, at det kan virke uigennemskueligt, hvornår man bliver tilbudt vaccinen.

Lungeforeningen er i løbende dialog med sundhedsmyndighederne, Dansk Lungemedicinsk Selskab (DLS), Dansk Selskab for Pædiatrisk Allergologi og Pulmonologi (DSPAP), Dansk Pædiatrisk Selskab (DPS) samt patientorganisationer som fx Danske Patienter og Danske Handicaporganisationer.  

Alt information er baseret på materiale fra Sundhedsstyrelsen jævnfør d. 8. januar 2021, indhold kan ændres løbende. Du kan holde dig dagligt opdateret på: www.sst.dk/da/corona/Vaccination-mod-COVID-19.

Hvem bliver tilbudt vaccination mod COVID-19? 
Alle borgere i Danmark vil på et givent tidspunkt få tilbudt vaccinen mod COVID-19. Da der ikke er nok vacciner til alle i Danmark lige nu, har Sundhedsstyrelsen lavet en faglig prioritering af hvem, der får vaccinen hvornår ud fra 3 kriterier: 
 1. Minimering af død og alvorlig sygdom som følge af COVID-19.
 2. Minimering af smittespredning og epidemikontrol.
 3. Sikring af samfundskritiske nøglefunktioner.
Du kan finde dig selv i den prioriteret rækkefølge nedenfor. Du kan også finde den udtømmende liste over mennesker i øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb i Sundhedsstyrelsens Retningslinje for håndtering af vaccination mod COVID-19 på side 74. Du kan altid ringe til Lungeforeningens rådgivning eller se her, hvornår du kan ringe direkte til vores frivillige rådgivere, som kan rådgive i forhold til børn, unge og voksne. 
 
Sundhedsstyrelsens sundhedsfagligt prioriterede rækkefølge for udrulningen: 
 1. Personer som bor i plejebolig mv. 
 2. Personer med alder ≥ 65 år som modtager både personlig pleje og praktisk hjælp 
 3. Personer med alder ≥ 85 år
 4. Personale i sundheds-, ældre- og udvalgte dele af socialsektoren med særlig risiko for smitte, eller som varetager en kritisk funktion 
 5. Udvalgte personer med tilstande og sygdomme, som medfører særligt øget risiko for alvorligt forløb ved COVID-19 samt udvalgte pårørende
 6. Udvalgte pårørende til personer med særligt øget risiko for et alvorligt forløb eller pårørende som er en uundværlig omsorgs- eller plejeperson 
 7. Personer med alder 80-84 år 
 8. Personer med alder 75-79 år 
 9. Personer med alder 65-74 år 
 10. Personer med alder under 65 år som har tilstande og sygdomme, som medfører øget risiko for alvorligt forløb ved COVID-19 
 11. Personale der varetager øvrige samfundskritiske funktioner 
 12. Øvrige befolkning, f.eks. segmenteret efter alder I den konkrete udrulning af vaccinationsindsatsen kan det være nødvendigt at justere rækkefølge under hensyntagen til bl.a. vaccineleverancer, logistiske forhold mv.

Hvad er forskellen på særligt øget risiko og øget risiko for et svær forløb med COVID-19 ift. at få vaccinen? 
Forskellen er, at mennesker i særligt øget risiko adskiller sig fra mennesker, som er i øget risiko ved fx at have aktuel sygehuskontakt, have høj sværhedsgrad af en eller flere sygdomme, som er listet i det faglige grundlag for personer i øget risiko for svært forløb med COVID-19. Det vil sige, at mennesker i risikogruppen ikke nødvendigvis vil være i den særligt øget risikogruppe. Kan du finde dig selv på listen over den øget risiko og samtidig opfylde flere at disse punkter: aktuel sygehuskontakt, flere samtidige sygdomme, udtalt polyfarmaci (brugen af mindst 5 forskellige receptpligtige mediciner), nedsat funktionsevne og eller høj alder – har du måske allerede fået dit første stik med COVID-19 vaccinen. 


Hvornår kan jeg regne med, at det bliver min tur til at blive vaccineret mod COVID-19? 
Vaccinationsprogrammet er godt i gang. Alle plejehjemsbeboere, som har takket ja, er nu vaccineret første gang. Sundhedsstyrelsen har udsendt en vaccinationskalender, hvor du kan orientere dig om, hvornår du kan forvente, at det bliver din tur. Der er flere af grupperne, hvor vaccination allerede er påbegyndt, og derfor kan du opleve, at nogle som tilhører samme risikogruppe som dig, allerede er blevet indkaldt og vaccineret første gang. På grund af vaccinemængden er der ingen, der kan sige præcist, hvornår det bliver din tur til at blive vaccineret.


Hvordan bliver jeg visiteret til at få COVID-19 vaccinen? 
Først og fremmest skal du holde godt øje med din e-boks eller din postkasse. Du vil blive indkaldt til via din e-boks eller brev. Her vil der stå forklaret, hvordan du booker tid til vaccination, og hvor du skal vaccineres.

Der er flere måde at blive visiteret til vaccination på: 
 • Via CPR-registret, det gælder særligt når der visiteres på baggrund af alder.  
 • Via din bopælskommune, det gælder for borgere som visiteres på baggrund af at bo i plejebolig inkl. friplejeboliger, midlertidige - og akutpladser. Samt borgere, som visiteres på baggrund af alder 65 år og ældre, som modtager hjælp i hjemmet som fx personlig pleje og praktisk hjælp 
 • Via behandlingsansvarlig læge, som efter konkret sundhedsfaglig vurdering indsender en liste md CPR-numre på borgere, som tilbydes vaccination. Listen sendes til regionen, som videresender til Statens Serum Institut. For mennesker i særligt øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb med COVID-19, vil det være den behandlingsansvarlige læge på hospitalet fx lungemedicinsk ambulatorie eller den praktiserende læge via sygehuset, for de mennesker, der ikke er i et forløb på et specialafsnit på hospitalet. 
 • Mennesker under 65 år og som er i øget risiko for et alvorligt forløb vil i udgangspunktet blive visitere via dataudtræk fra national registre fx på baggrund af alder, en række diagnoser, tilstande, indlæggelser mm. Der er mulighed for at den praktiserende eller behandlingsansvarlige læge kan lave en konkret lægefaglig vurdering baseret på de faglige grundlag ”Personer i øget risiko ved COVID-19 – fagligt grundlag” og på baggrund af den visitere til vaccination.
 
Hvordan bliver jeg visiteret, hvis jeg har flere diagnoser fx både lungesygdomme og hjerteproblemer? 
Det vil være din behandlingsansvarlige læge, som vurderer, hvornår du skal visiteres til COVID-19 vaccinen. Mennesker, som har flere sygdomme end én, vil i nogle tilfælde have en diagnose, som er den dominerende eller mest alvorlige. Det vil i sådan et tilfælde være specialet for den pågældende sygdom, som vil visitere dig til vaccination mod COVID-19. 
 

Kan børn med lungesygdom i nogle tilfælde blive vaccineret mod COVID-19? 
Det er ikke anbefalet at vaccinere børn mod COVID-19, da ingen af vaccinerne er testet på børn. Det lader fortsat til, at børn med lungesygdom, som bliver smittet med COVID-19 ikke har svære sygdomsforløb eller smitter meget. Derfor giver det god mening, at man i første omgang vaccinerer de mennesker, som er i højere risiko for smitte og et svært forløb med COVID-19. 
Der er studier i gang på børn og unge med Pfizer/BioNTech’s vaccine, og efterhånden som resultaterne kommer ind, vil der komme mere viden om både effekt og bivirkninger. Det kan på sigt muligvis danne grundlag for en fokuseret vaccinationsindsats hos børn og unge.  
 

Kan jeg selv vælge, hvilken vaccine jeg ønsker, og kan jeg få den tilbudt igen, hvis jeg takker nej i første omgang? 
Nej, du kan ikke selv vælge, hvilken type vaccine mod COVID-19, du gerne vil have. Det kan man i øvrigt heller ikke i bl.a. børnevaccinationsprogrammet. Det er helt i orden at takke nej til tilbuddet om vaccination mod COVID-19, og du mister ikke tilbuddet om gratis vaccination mod COVID-19 på et senere tidspunkt.
 

Hvad hvis jeg ikke kan komme på hospitalet på grund af svær sygdom eller immobilitet? Kan lægen komme hjem til mig? 
Ikke på nuværende tidspunkt, men det vil komme. Vaccinen fra Moderna, som lige er blevet godkendt, er lettere at opbevare, men vi ved endnu ikke, hvornår man kan blive vaccineret i hjemmet. Regionerne må godt have mobile enheder, der kan køre hjem til mennesker, der ikke kan komme til vaccinationscentret, men det har mange praktiske udfordringer. Det må forventes, at kommunen vil hjælpe med transport til et vaccinationscenter.  
 

Hvordan kan min læge vide, at jeg har en lungesygdom? 
Oplysningerne til brug for at bestemme, hvem der skal vaccineres står i lægens og hospitalernes journaler. Lægen/hospitalerne sender en liste til myndighederne med de personer, som skal vaccineres.  Derfor kan din læge og behandlingsansvarlige læge på hospitalet se, hvad du fejler og derigennem prioritere dig til vaccination uden, at du selv henvender dig til dem. 


Jeg har ikke fået målt min lungefunktion til årskontrol i 2020, hvordan kan min læge vide, at jeg er i risikogruppen? 
Det er et vanskeligt spørgsmål. Det er lungefunktionen, der afgør, om du skal til i første bølge. Det er et problem, hvis din lungefunktion er blevet forværret siden sidste måling. Hvis du har været indlagt, sender hospitalet oplysninger om din lungefunktion til den praktiserende læge. Efter at mange mennesker med KOL er blevet flyttet til kontrol hos egen læge fremfor på hospitalet, er det meningen, at lægen skal måle lungefunktionen. Hvis du ikke har fået gjort dette, skal du kontakte egen læge med henblik på kontrol af din sygdom. 


Kan man som pårørende blive vaccineret mod COVID-19, hvis man bor i husstand med et menneske i særligt eller øget risikogruppe? 
I nogle tilfælde vil det give mening at vaccinere pårørende til mennesker i den særligt øget risiko. Pårørende til mennesker i særligt øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb eller pårørende som er en uundværlig omsorgsperson – eller plejeperson, kan visiteres efter en konkret lægefaglig vurdering af den patientansvarlige behandler eller den pårørendes egen læge. 


Hvor længe skal der gå mellem første og andet stik med COVID-19 vaccinen? 
For at opnå fuld beskyttelse mod COVID-19, skal man vaccineres af to omgange. For Pfizer/Biontech’s vaccine skal der gå ca. 3-4 uger og for vaccinen fra Moderna skal man revaccineres efter cirka 4 uger. Det gælder for begge typer af vacciner, at der undtagelsesvist kan planlægges med op til 6 uger mellem første og andet stik.


Hvor kan jeg se, hvad vaccinen indeholder med de nye vacciner mod COVID-19? 
Du kan finde information om vaccinerne samt produktresumé og indlægssedler på begge de godkendte vacciner fra Pfizer/Biontech og Moderna her.


Hvor mange er vaccineret mod COVID-19 i Danmark indtil videre?
Det er muligt løbende at følge med i, hvor mange mennesker, som er vaccineret med COVID-19 vaccinen. Du kan følge statistikken på Statens Serum Institut. Danmark er det land i EU, der har vaccineret flest i forhold til indbyggertallet.   

Kilder: 
Sundhedsstyrelsen: Retningslinjer for håndtering af vaccination mod COVID-19 
Statens Serum Institut: Vaccinationstilslutning til COVID-19 
Lægemiddelstyrelsen: Godkendte vacciner mod COVID-19 
Sundhedsstyrelsen: Spørgsmål og svar til COVID-19 vaccinen

Sidst opdateret: 
12-01-2021