×
×

Betydning af rygning for graviditet og astma

Betydningen af tobaksrygning for graviditet og astma

Status fra lungemedicinsk forskning på Hvidovre hospital.

Baggrund

Cirka 300 millioner mennesker i verden lider af astma. Astma er en kronisk lungesygdom, karakteriseret af overfølsomme luftveje, der medfører gentagne episoder af hvæsende vejrtrækning, åndenød, hoste og brystsmerter.

Astma er den hyppigste kroniske sygdom blandt fødedygtige kvinder i Danmark. Kvinder med astma har højere risiko for graviditets- og fødselskomplikationer end kvinder uden astma.

Rygning er den enkeltfaktor, der har størst negativ indflydelse på graviditeter i den vestlige verden, både hvad angår graviditetsforløbet og barnets helbred ved fødslen. Den negative effekt af rygning undervurderes ofte, da mødrene har tendens til at underrapportere deres tobaksforbrug.

Undersøgelsen

I et igangværende studie på Hvidovre hospitals lungemedicinske afdeling undersøges det i hvor høj grad nuværende og tidligere tobaksrygning påvirker astmakontrol under en graviditet, og i hvor høj grad passiv tobaksrygning påvirker astmakontrol under en graviditet – dette for at understrege vigtigheden af et rygestop, for at opnå et godt graviditetsforløb og fødsel af et sundt barn.

Studiet startede 1. november 2007 på Hvidovre hospitals lungemedicinske afdeling. Alle gravide henvist til at føde på Hvidovre Hospital tilbydes en undersøgelse for astma og allergi i lungeambulatoriet.

De gravide, der ønsker at blive undersøgt, inkluderes i studiet, hvis de lider af astma eller er i behandling med astmainhalationsmedicin.

Diverse detaljer angående alder, termin, astmavarighed, tidligere forværringer og indlæggelser, astmabehandling, tobaksforbrug og passiv rygning registreres i et spørgeskema, og de gravides astmakontrol vurderes ud fra daglige og natlige symptomer og brug af behovsmedicin.

Ved hvert besøg undersøges lungefunktionen med spirometri (pusteprøve) og måling af stoffet nitrogenoxid i udåndingsluften, som er en markør for luftvejspåvirkning.

Kvinderne ses i ambulatoriet hver 4. uge under graviditeten og en sidste gang 3 måneder efter fødslen. Alle data registreres og analyseres løbende.

Nuværende resultater

Indtil videre er 400 gravide kvinder med astma i alderen 17 til 44 år inkluderet i studiet. De gravide har i gennemsnit haft astma i 12 år. 273 kvinder har aldrig røget, 100 kvinder er ex-rygere og 27 kvinder ryger fortsat. 53 kvinder udsættes for passiv rygning i hjemmet, for eksempel fordi ægtefællen ryger.

Ud fra disse data er det beregnet, at risikoen for minimum én episode med ukontrolleret astma under graviditeten er 3 gange højere for nuværende rygere og ex-rygere end for aldrig-rygere. Risikoen for minimum én episode med ukontrolleret astma er 2,3 gange højere for passiv rygere end for ikke-rygere. Dette er uafhængigt af alder, varighed af astma, højde, vægt og allergier.

Resultaterne af studiet viser, at nuværende og tidligere tobaksrygning gør det markant sværere at holde astmasygdom under kontrol og dermed øger behovet for astmabehandling under graviditet, hvilket stemmer overens med tidligere studiers resultater.

Den centrale pointe, som ikke kan understreges hyppigt nok over for astmatikere i Danmark, kommende som nuværende mødre og fædre, er således, at tobaksrygning øger risikoen for episoder med ukontrolleret astma. Denne pointe er afgørende, fordi ukontrolleret astmasygdom hos en gravid kvinde kan have svære konsekvenser for graviditetens forløb og udfald.

Ligeledes kan det understreges, at passiv rygning har så stor en effekt på graviditetsforløb og udfald af graviditet, at alle hjemmets rygere anbefales helt at undgå rygning, allerede når graviditeten planlægges.

MOTIVATION
- Min fascination af lungernes fysiologi og sygdomme begyndte på 1. del af medicinstudiet, da jeg læste den anerkendte læge og fysiolog John B. Wests ’Luftvejenes fysiologi’. Bogen fremstiller på den mest enkle og lettilgængelige måde det fantastiske lungeapparat, der tilfører ilt og således liv til hele menneskekroppen. Siden hen har jeg truffet nogle store faglige forbilleder indenfor lungemedicinen og da jeg også tiltales af den brede, mangfoldige patientgruppe, som spænder lige fra en 17-årig astmatiker til en 99-årig lungekræftpatient, er det min drøm en dag at blive lungemediciner.

Pernille Abildgaard Grarup, Læge
Lungemedicinsk afdeling, Hvidovre hospital

Læs om rygning og graviditet