×
×

Rygepolitikken er for slap

WHO’s rammekonvention om tobakskontrol er den eneste internationale konvention på sundhedsrådet. De godt 140 lande, som har valgt at underskrive, har forpligtet sig til sammen at arbejde med de mest effektive instrumenter for at begrænse brugen af tobak. De skal derfor iværksætte en bred og flerstrenget indsats, der inddrager mange elementer.

Hvert land skal blandt andet sikre høje priser på tobaks varer, gennemføre oplysningsvirksomhed om tobaks sundhedsmæssige og afhængighedsskabende konsekvenser, fastsætte og håndhæve aldersgrænser for køb af tobak, lave omfattende forbud mod tobaksreklamer, tilbyde rygere hjælp til at holde op og sikre, at ingen udsættes for tobaksforurenet luft (passiv rygning).

Manglende national strategi og plan
En analyse af WHO’s Rammekonvention om tobakskontrol viser, at Danmark fortsat ikke lever op til forpligtelserne i konventionen, som Danmark officielt tiltrådte 14. juni 2004. Det alvorligste er, at Danmark mangler en samlet national handleplan mod tobak.

I konventionens artikel 5.1 om generelle forpligtelser står, at ”Alle parter skal udvikle, gennemføre og regelmæssigt opdatere og revidere omfattende tværsektorielle nationale strategier, planer og programmer til tobakskontrol.”[1]

Danmark fik i forbindelse med Sundhedspakken fra 2009 en national handlingsplan for forebyggelse, men den rummer kun et konkret forslag, som kan begrænse forbruget af tobak: Billedadvarsler på cigaretpakkerne. Planen kan derfor næppe betegnes som en omfattende national strategi for tobakskontrol. Samtidig ignoreres 7 ud af 8 af Forebyggelseskommissionens konkrete forslag for at begrænse rygning.

Også på en række andre punkter fejler Danmark: Der er huller i beskyttelsen mod tobaksforurenet luft, huller i forbuddet mod tobaksreklamer, salgsfremme og sponsorering ligesom der er mangler i indsatsen mod afhængighed af tobak.

Der er med andre ord brug for en omfattende og tværsektoriel plan, der tager stilling til hver enkelt forpligtelse i konventionen.

Direktør i Lungeforeningen, Anne Brandt, udtaler: ”Det er på tide med en virkelig omfattende og sammenhængende handlingsplan for tobaksforebyggelse. Danmark har i dag 14.000 tobaksrelaterede dødsfald om året. Vi ved også, at rygning er den hyppigste forebyggelige årsag til eksempelvis KOL - en lungesygdom, der har ramt 430.000 danskere og deres pårørende, og som årligt koster samfundet milliarder af kroner. Tre ud af fire rygere ønsker rent faktisk at holde op med at ryge, men mange af dem er så dybt afhængige af tobak at de ikke kan stoppe med mindre de får den rette rådgivning og behandling. Men er det synligt for dem i dag, hvor de skal søge hjælpen, og får de den rette hjælp?”

YDERLIGERE FAKTA

Forebyggelseskommissionens[2] otte forslag om rygning fra 2009:

Regulering:

1. Tobaksafgiften fordobles i forhold til niveauet i 2009 gennem forhøjelse af stykafgiften, så prisen for en pakke cigaretter bliver ca. 50. Kr. Tobaksafgiften pristalsreguleres løbende.

2. Rygning forbydes indendørs, bort set fra i eget hjem.

3. På alle uddannelsesinstitutioner forbydes rygning på institutionernes område.

4. Der indføres forbud mod synlighed af tobaksvarer på salgssteder.

5. Håndhævelsen af det eksisterende forbud mod salg af tobak til personer under 18 år skærpes.

6. Der indføres billedadvarselsmærkning på tobakspakker.

Forebyggelsestilbud:

7. Rygestopkurser tilbydes af alle kommuner. Der lægges ekstra vægt på rekruttering af ressourcesvage og unge. Der udvikles effektive rygestoptilbud, der kan mindske barrierer for at rekruttere disse grupper.

8. Centrale aktører som almen praksis, sygehuse og arbejdspladser tilskyndes til at motivere og henvise til rygestopkurser.

Sundhedspakke 2009 – en national handlingsplan for forebyggelse:

”Regeringen vil fortsætte indsatsen for at begrænse rygning. Det skal være klart for enhver, at rygning er yderst sundhedsskadeligt, og passiv rygning skal kunne vælges fra. Rygeloven har virket, og regeringen vil derfor ikke lægge op til ændringer her. Men vi vil styrke indsatsen for at begrænse rygning ved at indføre billedadvarselsmærkning på tobakspakker, arbejde for strammere fælles europæiske regler for tilsætningsstoffer til tobak og gennemføre en stor, intensiv informationskampagne, der oplyser om konsekvenserne ved rygning.” (side 27)

YDERLIGERE OPLYSNINGER OG KOMMENTARER

Anne Brandt, direktør i Lungeforeningen, tlf. 22 56 30 92

Pressemeddelelsen udsendes i samarbejde med Hjerteforeningen, Kræftens Bekæmpelse, Jordemoderforeningen, Tandlægeforeningen, Diabetesforeningen, Dansk Sygeplejeråd og Astma-Allergi Danmark.

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

[1] WHO’s rammekonvention om tobakskontrol, www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=23111

[2] Forebyggelseskommissionens fakta-ark om tobak: http://www.forebyggelseskommissionen.dk/Presse/Pressemeddelelser.aspx


--------------------------------------------------------------------------------

Mediedækning af sagen:

http://politiken.dk/indland/ECE1365113/organisationer-advarer-rygepolitikken-er-for-slap/