×
×

Støtte i dagtilbud og skole

Lungesyge børn kan have behov for, at der bliver taget særlige hensyn til dem i vuggestue, børnehave eller skole. Herunder får du et overblik over de forskellige specialtilbud. Det er kommunen, som træffer afgørelse om speciel dag- og skoletilbud og som afgør, hvordan dit barns behov bedst tilgodeses. Som oftest vil dit barn skulle visiteres til et særligt tilbud.

 

Psykologisk, pædagogisk rådgivning (PPR)
Hvis dit barn har behov for særlig psykologisk og pædagogisk rådgivning, kan PPR være behjælpelig med at udarbejde en pædagogisk undersøgelse, samtaler, psykologiske tests, motoriske tests, sproglige tests og supervision af personale. Du kan altid kontakte PPR i din kommune for at høre nærmere.

 

Specialdagtilbud
Specialdagpleje- vuggestue og børnehave er et intensivt dagtilbud for små børn i alderen 0-6 år med behov for en særlig indsats, som kombinerer behandling, stimulation og omsorg i én til én kontakt med en fast voksen. Dit barn skal visiteres til tilbuddet via PPR. Et alternativ kan være, at dit lungesyge barn går i almindelig dagpleje, hvor støtten vil bestå i, at dagplejeren vil have et reduceret børnetal.

 

Skole
Lungesyge børn kan have mange fraværsdage i skolen på grund af sygdom og hospitals- og lægekontroller. Der findes en række støttemuligheder for dit lungesyge barn, som du har krav på at skolen iværksætter. Dit barn har f.eks. ret til sygeundervisning, hvis barnet har fravær, der samlet overstiger 15 dage. Du skal være særlig opmærksomhed på, at der er forskel på, hvilken støtte og hjælp man har ret til afhængigt af, om dit barn går i folkeskole eller friskole.

Få mere rådgivning om og støtte til dit barns skolegang her

 

Hjemmeundervisning
Dit barn er undervisningspligtig til og med 9. klasse. Hvis dit barn er forhindret i at komme i skole fx grundet smittefare, lige efter en operation, fysiske udfordringer eller lignede, skal der arrangeres undervisning i hjemmet. Når sygefraværet har haft en varighed på 3 uger (15 skoledage), skal skolens leder kontakte dig som forælder for at tilrettelægge dit barns undervisning. Det samme gælder ved kortvarig, men hyppige fraværsdage på grund af en kronisk sygdom, når fraværet har været i alt 15 skoledage. For elever, der er indlagt på hospitalet, arrangeres undervisning af den kommune, hvor hospitalet ligger.

 

Hjælpemidler i skolen 
Hvis dit lungesyge barn har brug for hjælpemidler for at kunne deltage i undervisningen er det skolens ansvar at skaffe og tilrettelægge dette. Hvis dit lungesyge barn har brug for fx. en særlig stol, et specialbord eller it-hjælpemiddel skal du tage en dialog med skolens leder.

 

Medicingivning i skoletiden
Hvis dit lungesyge barn skal have medicin i skoletiden, har han eller hun ret til praktisk medhjælp eller personlig assistance. Det betyder, at kommunen skal stille en person til rådighed, som kan hjælpe med at give dit barn sin medicin. Det er i skolelederen, som har ansvaret for at søge om praktisk hjælp.

 

UU-vejleder
Ungdommens Uddannelsesvejleder findes i alle kommuner og er tilknyttet for elever i 7. – 10. klasse. Individuel UU-vejledning er som udgangspunkt forbeholdt elever, der vurderes ikke-uddannelsesparate, men du og dit barn kan tage kontakt til UU-vejlederen for rådgivning om uddannelsesvalg i forhold til dit barns lungesygdom, samt vedr. støttemuligheder i forbindelse med ungdomsuddannelser. Du kan læse mere på www.uddannelsesguiden.dk.

 

Afgangsprøve på særlige vilkår og fritagelse fra prøver
Det er muligt at søge om ekstra tid til eksamen eller andre former for fravigelser fra prøvekrav. I bekendtgørelsen om folkeskolens prøver står der bl.a., at elever med fysisk funktionsnedsættelse kan være omfattet af de særlige prøvevilkår. Den særlige tilrettelæggelse kan omfatte prøvens form og rammer, brug af hjælpemidler, tildeling af ekstra tid, fravigelse af krav om at en prøve aflægges som en gruppeprøve eller ændring af opgaven.

Hvis du eller dit barns lærere skønner, at der er behov for en særlig tilrettelæggelse af prøverne, drøftes dette sammen med dit barn. Der er også mulighed for, at dit barn kan blive fritaget for prøve i et eller flere fag. Eksempelvis kan dit barn blive fritaget fra prøve i idræt for at give dit barn mulighed for at fokusere sin energi på prøver i andre fag. Det er skolelederen, der afgør, om dit barn skal tilbydes at gå til prøve på særlige vilkår eller fritages for prøve. Hvis I beslutter, at dit barn ikke skal aflægge prøve, skal I sammen med skolelederen beslutte, hvordan faget skal evalueres.

 

Specialpædagogisk støtte i forbindelse ungdomsuddannelse 
Hvis dit barn får brug for støtte for at gennemføre en ungdomsuddannelse, kan man på de fleste uddannelser søge specialpædagogisk støtte (SPS).

Et specialpædagogisk støtteforløb kan bl.a. består i:

  • Et særligt tilrettelagt undervisningsforløb fx planlagt forlængelse af uddannelsen

  • Hjælpemidler til at gennemføre uddannelsen

  • Personlig assistance fx en person til at strukturere og organiserer studie eller en sekretærhjælp

  • Særlige vilkår for prøver og eksaminer fx længere forberedelsestid

På gymnasieuddannelserne skal elever, der på grund af sygdom i længere tid og som ikke kan følge den almindelige undervisning, have tilbud om sygeundervisning eller supplerende undervisning, for at kompensere for det fagstof, som eleven er gået glip af. 

 

Sundhedsfaglig redaktør: 
Hjerteforeningen og socialrådgiver Susanne Kitaj