×
×

Sådan kommer I godt fra start

Når en elev skal starte på at gå i skole via en telepresence-robot, kræver det tilvænning, planlægning og forventningsafstemning både internt i lærerteamet og mellem lærerteam og elev og forældre. Som hjælp og inspiration til den gode opstart, finder du herunder en vejledning til, hvordan et godt opstartsforløb kan se ud, samt hvordan I kan fordele roller og ansvar.  

For at sikre at alle bliver trygge og vante i at bruge robotten i undervisningen, anbefaler vi en trinvis opstart, hvor I eksempelvis fokuserer på tre målsætninger af gangen, samt på at bruge robotten i udvalgte undervisningstimer. I takt med at alle parter bliver mere fortrolige med at bruge robotten, kan I udvide omfanget af timer og aktiviteter, som eleven kan være med i via robotten. 

Download opstartsskemaet her.

Opstartsmøde i lærerteamet

Som første skridt i den gode opstart anbefaler vi, at I både internt i lærerteamet og imellem lærerteam og ledelse holder et opstartsmøde, hvor roller og ansvarsområder afklares fra start, så alle ved, hvem der gør hvad, ligesom det er vigtigt at have klarlagt og afstemt nogle nye arbejdsgange. Det er også en god ide, at inddrage skolens IT-ansvarlige fra start af. 

Opstartsmøde omkring forventningsafstemning og rollefordeling med elev og forældre

Når I har afholdt et møde internt i lærerteamet og alle er afklaret med hensyn til roller og ansvarsområder, anbefaler vi dernæst, at I afholder et opstartsmøde med eleven og forældrene.

Her er det særligt vigtigt at afklare:

  • Hvad er elevens primære formål med at deltage? Er det fx fagligt eller socialt?
  • Hvor ofte ønsker eleven at deltage via robotten?
  • Hvilke timer ønsker eleven at deltage i? Nogle elever ønsker fx ikke at deltage i hjemkundskab, da de ikke kan være med til at lave maden – mens andre elever gerne vil være med for at være en del af fællesskabet.  Lad det fremstå tydeligt på de medier, som I bruger til intern kommunikation, hvornår eleven deltager, så alle i lærerteamet er orienteret.
  • Hvordan får eleven adgang til undervisningsmaterialer? Det kan fx sendes elektronisk eller en forælder kan afhente det på skolen en gang om ugen.
  • Hvad skal eleven gøre, hvis robotten ikke bliver tændt fra morgenstunden af? Det kan være en ide at have en kontaktlærer, der kan agere som robotansvarlig, og som eleven/forældre kan ringe til, hvis det sker.

Det kræver tid og tilvænningen for alle parter at blive fortrolig med robotten. Derfor anbefaler vi en trinvis opstart, hvor I eksempelvis kan fokusere på tre målsætninger af gangen. Vi har lavet et skema til forventningsafstemning som I kan udfylde sammen med familien under opstartsmødet. Det kan bidrage til at tydeliggøre jeres aftaler, så alle parter ved, hvem der gør hvad. Find det her.

Nogle lærere og forældre synes desuden, at det er rart, at man mellem skole og hjem laver en fælles aftale om tavshedspligt. Derfor har vi lavet et udkast til en aftale om tavshedspligt, som ligger her.

Introduktion til klassen

Når I internt i lærerteamet og sammen med eleven og forældrene har lagt en plan for, hvordan og hvornår robotten skal bruges, er det vigtigt, at I præsenterer robotten for resten af klassen og forklarer, hvorfor eleven fremover er med i klassen via robotten. Vi har desuden udarbejdet et informationsbrev, I kan sende ud til klassekammeraterne og deres forældre inden opstart af robotten. Vi har udviklet det i to versioner. En version, som kan bruges af alle , og en version, der retter sig til skoler, hvor det fraværende barn er lungesygt.

Den første dag eleven er med via en robot, kan det være en god ide at sætte lidt ekstra tid af til, at robotten kan køre lidt rundt i klasseværelset og til spørgsmål fra klassekammerater. Det kan tage toppen af nysgerrigheden, så de andre elever kan koncentrere sig resten af timen.

Husk at elevens behov og ønsker kan ændre sig

Som lærer skal du være opmærksom på, at elevens behov og ønsker kan ændre sig løbende - fx afhængigt af udsving i sygdommen, I nogle perioder kan eleven således have mere brug for at deltage i timerne via robotten, mens behovet i andre perioder vil være mindre. Derudover kan behovet også ændre sig i takt med at både elev og skole bliver mere trygge ved at bruge robotten og begynder at se nye potentialer. Derfor anbefaler vi, at I løbende evaluerer og afstemmer behov og plan.  

Sidst opdateret: 
Onsdag, marts 23, 2022