×
×

Hvordan kan telepresence teknologi hjælpe skoleelever ramt af kronisk eller langvarig sygdom?

"Robotten har gjort, at jeg kan være med til alt det, jeg plejer, også selvom jeg er syg. Og så er det bare fedt, at jeg kan ses med mine venner uden at skulle planlægge så meget. Man kan sige, at robotten egentlig bare er blevet en del af mig" 

August, 10 år, har en lungesygdom og går i skole via en telepresence-robot  

Mange børn er ramt af kronisk eller langvarig sygdom 

Hvert sjette barn under 16 år er ramt af en kronisk eller langvarig sygdom.1 Mens det er muligt for nogle børn, som lever med kronisk sygdom, at fastholde en hverdag, hvor de møder op i skolen, kæmper andre elever med højt skolefravær. Det høje skolefravær kan blandt andet skyldes hyppige sygedage, hospitalskontroller, indlæggelse eller manglende overskud forårsaget af sygdommen til at deltage i en hel skoledag.  

Du kan her se en film om, hvordan kronisk lungesygdom påvirker Antons og hans families dagligdag – en hverdag som er præget af op til 70 hospitalsbesøg i løbet af et år. Eller læse om, hvad det vil sige at være barn med en kronisk sygdom i Lungeforeningens casekartotek. 

Børn med kronisk sygdom er i fare for at miste den faglige og sociale tilknytning til skolen  

Børn med højt skolefravær på grund af kronisk eller langvarig sygdom er i risiko for at miste den faglige og sociale tilknytning til skolen. Det skyldes blandt andet, at de ofte får ’faglige huller’. Faglige huller er, når børn efter en eller flere perioder med fravær er bagud i forhold til den læring og undervisning resten af klassen har fået.2 På kort sigt betyder de faglige huller, at børnene, at de sakker bagud fagligt, og at det er svært af følge med i timerne. På længere sigt kan det have konsekvenser for børnenes muligheder for at gennemføre en uddannelse.  

Læs eksempelvis om Ea, der har svær astma og som har måtte droppe ud af sin ungdomsuddannelse på grund af for højt fravær.  

Derudover oplever mange børn, som har en kronisk eller langvarig sygdom, at det hyppige eller længerevarende fravær gør, at det kan være svært at forblive en del af klassens sociale fællesskab. Børnene oplever, at de går glip af de sociale aktiviteter i såvel timerne som i frikvartererne, og de bekymrer sig om ikke at kunne følge med i, hvad der sker i klassen og at de mister venner, når de ikke er til stede.  

Når børn er ramt af en kronisk eller langvarig sygdom, påvirker det derfor ikke kun deres fysiske helbred – det påvirker også deres faglige og sociale trivsel i tilknytning til skolen og har konsekvenser, der kan række ind i voksenlivet. Med teknologiske løsninger såsom telepresence-teknologi og telepresence-robotter er det dog muligt for barnet af fastholde den faglige og sociale kontakt til klassen og skolen, selvom han eller hun ikke er til stede fysisk. 

Hvad er telepresence-teknologi og telepresence-robotter og hvordan virker det? 

”Ingen stiller spørgsmålstegn ved, at hvis man har forstuvet en ankel, så skal man bruger krykker for at kunne komme i skole. Robotten er den krykke, som disse børn har brug for, for at leve op til skolens krav om fremmøde og indlæring.”  

Lisbeth Venø Kruse, overlæge og ansat på Børne og Unge afdelingen,
Aalborg Universitetshospital 

En telepresence-robot er en teknologi, der gør det muligt at være til stede, selvom man er fysisk fraværende. Man kan altså sige, at en telepresence-robot er en slags digital stedfortræder. For skoleelever, som er ramt af kronisk eller langvarig sygdom, gør telepresence-teknologien det muligt at indgå i det sociale læringsfællesskab i klassen hjemmefra. 

Helt konkret virker telepresence-teknologi ved, at eleven via et videoopkald logger sig ind på robotten, som står placeret i klasseværelset.  På denne måde får eleven mulighed for at se, høre og kommunikere med klassekammerater og lærere. 

Der findes forskellige typer af telepresence-robotter, som har forskellige udformninger og funktioner; nogle har hjul - andre er stationære, nogle har envejs-videokommunikation - andre har tovejs-videokommunikation, nogle robotter er lave – andre er høje. Hvilken robot-type man skal vælge, afhænger af den enkelte elevs behov.  

På mange måder minder telepresence-teknologi om digitale videokald-programmer som Teams og Zoom, som de fleste allerede kender. Men telepresence-teknologien adskiller sig fra et almindeligt Teams eller Zoom-opkald, idet eleven er i stand til selv at styre robotten hjemmefra. Det giver eleven mulighed for at være en aktiv del af det sociale læringsfællesskab og bidrager med en større oplevelse af selvstændighed, deltagelsesmulighed og tilstedeværelse end ved almindelige digitale mødeprogrammer.  

Sådan kan en telepresence-robot bruges 

En telepresence-robot kan benyttes på forskellige måder afhængigt af elevens situation og behov. Nogle børn er helt fraværende fra skolen i længere perioder, mens mange børn primært vil have gavn af en telepresence-robot, som et supplement enten til den almindelige klasseundervisning eller som et led i sygeundervisning. Det vigtigste er, at skole og elev sammen får talt om, hvordan og hvornår I ønsker at bruge telepresence-robotten. 

En telepresence-robot kan blandt andet bruges i forbindelse med: 

  • Skolefravær i længere perioder fx i forbindelse med længerevarende sygdom eller behandling 

  • Enkeltvise, men hyppige fraværsdage fx på grund af akut sygdom 

  • Fravær på grund af hospitalskontroller 

  • At tage nogle af skoledagens timer hjemmefra. Mange børn, som er ramt af kronisk sygdom, lider ofte af udtrætning. De har haft ofte brug for hvile og pauser og må prioritere, hvad de bruger deres energi på. En telepresence-robot giver dem mulighed for at tage halve dage hjemmefra, hvor de kan følge med i undervisningen via robotten.  

  • At fastholde de sociale relationer med klassekammeraterne. Med en telepresence-robot har barnet mulighed for at være en del af frikvartererne, fritidsordningen eller tage med klassekammerater med hjem på legeaftaler efter skoletid. 

Skoler har forpligtelse til at tilbyde sygeundervisning - telepresence-teknologi kan være en del af løsningen 

Udover at understøtte eleven i at fastholde den faglige og sociale tilknytning til skolen udgør telepresence-robotter også et muligt redskab for skoler som hjælp til at udfylde deres pligt til at tilbyde sygeundervisning.  

I Danmark har vi undervisningspligt. Det betyder, at et barn ikke må gå uden et reelt undervisningstilbud eller være derhjemme i en længere periode uden at modtage undervisning. Hvis et barn er sygt og har et samlet fravær, der overstiger 15 dage, har skolen pligt til at iværksætte sygeundervisning. Dette gælder også ved hyppigt, kortvarigt fravær på grund af sygdom, hvor fraværet samlet set har en varighed på 15 dage3.  

Ifølge bekendtgørelsen kan fjernundervisning indgå som en del af sygesygeundervisningen, idet fjernundervisning gør ’det muligt, at eleven kan bibeholde en form for kontakt til sin klasse på trods af fysisk fravær. Det kan derfor have en positiv betydning ikke kun for elevens faglig udvikling, men også for elevens sociale tilknytning til klassen og skolen, hvis sygeundervisningen helt eller delvist kan gennemføres som fjernundervisning’4 

Læs mere om syge- og fjernundervisning her 

Sådan kommer I godt i gang med at bruge en telepresence-robot 

Her på siden finder du guides, vejledninger, materialer mv. til, hvordan du kommer godt I gang med at bruge en telepresence-robot. Vi har både lavet materiale, der henvender sig til skolen og lærerteamet, samt materiale til eleven

Materialet kan både bruges som inspiration såvel som en komplet manual til, hvordan du trin for trin kommer i gang med at bruge en telepresence-robot i undervisningssammenhæng. 

Find mere viden 

  • Lungeforeningens casekartotek  

Vil du vide mere om, hvad det vil sige for et barn eller ungt menneske at leve med kronisk sygdom, kan du læse mere i Lungeforeningens casekartotek.  

  • Skole for Mig (Danske Patienter) 

Vil du vide mere om kronisk sygdom i forhold til skolegang har Danske Patienter i forbindelse med projektet Skole for Mig indsamlet en række data og viden samt udviklet guides og konkrete redskaber til at støtte op om kronisk syge børns skolegang. Læs mere på www.skoleformig.dk  

  • Telepresence Experience Network (TEN) 

Telepresence Experience Network er et netværk, som ønsker at udbrede kendskabet til brugen af telepresence teknologi i uddannelsessammenhæng på tværs af Europa. Netværket samler og udveksler erfaringer på tværs af landene. Læs mere på https://telepresenceexperiencenetwork.com/  

 

1 Danske Patienter – Skole for mig www.skoleformig.dk

2 https://danskepatienter.dk/publikationer/faglige-huller

3 Bekendtgørelse om sygeundervisning af elever i folkeskolen og frie grundskoler https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2014/694

4 Vejledning til bekendtgørelsen om sygeundervisning af elever i folkeskolen og frie grundskoler, kapitel 8

 

Sidst opdateret: 
Torsdag, maj 12, 2022